REPUBLIKA  HRVATSKA

VUKOVARSKO -SRIJEMSKA ŽUPANIJA

                  OPĆINA VRBANJA

                 OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 302-02/19-01/1106             

URBROJ: 2212/08-01/01-19-1      

Vrbanja, 07. listopada 2019. godine

              Na temelju članka 30. Statuta Općine Vrbanja (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske Županije br. 5/13 i 1/18), i članka 5. Odluke o mjerama poticaja kupovine prve nekretnine na području Općine Vrbanja, Općinski načelnik Općine Vrbanja,  dana 07. listopada 2019. godine, objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU POTICAJA

 1. Općina Vrbanja dodjeljuje poticaj osobama koje su tijekom tekuće kalendarske godine kupile nekretninu za stanovanje na području Općine Vrbanja i koja je u cijelosti vlasništvo korisnika poticaja (1/1)
 • Poticaj se dodjeljuje u visini od 20.000,00 kuna i doznačuje na račun korisnika poticaja.
 • Poticaj se može ostvariti samo jedanput.
 • Pravo na dodjelu poticaja imaju korisnici poticaja uz uvjet da korisnik poticaja ili članovi njegove uže obitelji nemaju u vlasništvu stan, kuću, kuću za odmor ili sličan objekt pogodan za stanovanje u tuzemstvu ili inozemstvu. Članovima uže obitelji smatraju se bračni drug i djeca.
 • Fizička osoba prodavatelj nekretnine ne smije biti u srodstvu s podnositeljem zahtjeva i članovima njegove obitelji do trećeg nasljednog reda u smislu Zakona o nasljeđivanju (NN br. 48/03, 163/03. 35/05, 127/13, 33/15).
 • Korisnik poticaja i članovi njegove uže obitelji moraju prijaviti prebivalište na adresi nekretnine za koju je odobren poticaj te moraju zadržati prebivalište neprekinuto sljedećih 5 godina.
 • Prijave se podnose u zatvorenoj omotnici, preporučeno poštom na adresu ili osobno u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrbanja.

OPĆINA VRBANJA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Trg dr. Franje Tuđmana 1

32254 Vrbanja

     Na vanjskome dijelu omotnice potrebno je istaknuti puni naziv i adresu prijavitelja s napomenom:

                                                  „Javni natječaj za dodjelu poticaja- Ne otvaraj

      Prijave koje nisu dostavljene na propisani način i ne sadrže svu dokumentaciju koja je propisana natječajem,            neće biti uzete na razmatranje.

8.  Prijavi je potrebno priložiti:

 • presliku kupoprodajnog ugovora (ovjeren kod javnog bilježnika),
 • zemljišno-knjižni izvadak za kupljenu nekretninu, ne stariji od 30 dana,
 • kopiju katastarskog plana za kupljenu nekretninu,
 • potvrdu zemljišno-knjižnog odjela o nepostojanju vlasništva nad drugim nekretninama na području Općine Vrbanja ( osim sufinancirane nekretnine),
 • izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da korisnici poticaja nemaju stan, kuću ili kuću za odmor pogodnu za stanovanje u tuzemstvu i inozemstvu,
 • potvrde o prebivalištu za sve članove uže obitelji  ( s adresom na kupljenoj nekretnini),
 • podatke o bankovnom računu korisnika poticaja.

9.  Zahtjevi se zaprimaju do 29. studenog 2019. godine odnosno do podjele sredstava osiguranih u Proračunu Općine Vrbanja. 

10.   Prijave po natječaju razmatra Povjerenstvo za dodjelu poticaja, koje se sastoji od 5 članova koje imenuje Općinsko vijeće. Povjerenstvo razmatra prijave pristigle na natječaj za prethodni mjesec prema redoslijedu zaprimanja, te predlaže listu korisnika poticaja u roku 10 dana. Na prijedlog Povjerenstva Općinski načelnik donosi Odluku o dodjeli poticaja u roku 8 dana, te sa korisnicima poticaja sklapa Ugovor.

11.  Korisnik poticaja prije zaključenja ugovora mora dostaviti Općini bjanko zadužnicu najmanje u vrijednosti dodijeljenog poticaja ovjerenu kod javnog bilježnika.

U slučaju da korisnik poticaja ne ispuni neki uvjet iz ovog Javnog natječaja ili da kupljenu nekretninu proda dužan je Općini vratiti dobivena sredstva uvećano za zakonske zatezne kamate najkasnije 60 dana nakon što nastane neispunjenje nekog od uvjeta.

12. Ukupno planirana vrijednost Javnog natječaja je 140.000,00 kn.

13.  Sredstva će se dodjeljivati za nekretnine koje su kupljene isključivo u 2019. godini.

14. Svi kandidati podnošenjem prijave daju svoju izričitu suglasnost Općini Vrbanja da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje, objavljuje na njenoj internetskoj stranici i pohranjuje u svrhu provedbe predmeta ovog javnog natječaja, u svrhu kontaktiranja i informiranja podnositelja prijave, kao i upoznavanja javnosti o donesenim odlukama, te u svrhu sklapanja Ugovora.

15.  Općina Vrbanja zadržava pravo na poništenje objavljenog natječaja bez davanja posebnog obrazloženja i ne odgovara za eventualne štete sudionicima natječaja.

Obrazac – prijavnica na javni natječaj

                                                                              OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                Velimir Redl