REPUBLIKA  HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VRBANJA

             OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA:  944-05/24-01/1

URBROJ:  2196-31-02-1-24-2

Vrbanja, 19. siječnja 2024. godine

 

 

Na temelju članka 15. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Vrbanja (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 3/11) članka 47. Statuta Općine Vrbanja (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije  br. 5/13, 1/18 i 4/21) Općinski načelnik raspisuje:

 

JAVNI NATJEČAJ

 za davanje u zakup zemljišta radi postavljanja pokretnog ugostiteljskog objekta brze prehrane

 

Članak 1.

 

Raspisuje se Javni natječaj za davanje u zakup zemljišta za postavljanje pokretnog ugostiteljskog objekta brze prehrane na području Općine Vrbanja na lokaciji:

 

 1. Vrbanja, Trg dr. Franje Tuđmana 1, dio k.č. 100/1 k.o. Vrbanja ( u neposrednoj blizini tržnice), za postavljanje pokretnog ugostiteljskog objekta brze prehrane, ukupne površine 18 m².

 

Članak 2.

 

Namjena kioska prema lokacijama:

 1. Za lokaciju pod rednim brojem 1- poslovna namjena (trgovačka i obrtnička djelatnost- pokretni ugostiteljski objekt brze prehrane).

 

  Članak 3.

 

Pokretni ugostiteljski objekt mora zadovoljiti uvjete postavljanja:

-pravokutnog tlocrta

-dimenzije mogu biti:  Dužine do 6 m, širine do 3m i visine do 3 m.

 

Članak 4.

 

Općina Vrbanja kao zakupodavac nije obvezan osigurati priključak struje, vode i kanalizacije.

 

Članak 5.

 

Početna cijena mjesečnog zakupa zemljišta utvrđuje se:

 • Za lokaciju 1 u iznosu od 1,06 €/m².

Članak 6.

 

Lokacije iz članka 1. ovog Javnog natječaja daju se u zakup na vrijeme od 5 godina, s mogućnosti produženja za još 5 godina.

 

Članak 7.

 

Pravo sudjelovanja na Javnom natječaju imaju:

 

-Fizičke osobe državljani Republike Hrvatske

-Strani državljani kojima je izdana poslovna dozvola

-Pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj

-Inozemne pravne osobe koje su u Republici Hrvatskoj osnovale podružnicu, ako su registrirani za obavljanje djelatnosti koja je predviđena za lokaciju, te ako nemaju dospjelih nepodmirenih dugovanja prema Općini Vrbanja.

 

Članak 8.

 

Ponuditelji koji sudjeluju na Javnom natječaju dužni su uplatiti jamčevinu u iznosu od 19,08 €.

Jamčevina se uplaćuje na IBAN Općine Vrbanja: HR85 2340 0091 8505 0000 0.

 

Ponuditelju koji ne bude odabran, uplaćena će se jamčevina vratiti odmah po donošenju Odluke o izboru najpovoljnije ponude, a najpovoljnijem ponuditelju jamčevina će se uračunati u zakupninu.

 

Ponuditelj čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, u slučaju odustajanja od ponude gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

 

Članak 9.

 

Najpovoljnija ponuda je ona koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najvišu ponuđenu mjesečnu zakupninu.

 

Članak 10.

 

Pisana ponuda mora sadržavati:

 1. Ime i prezime, OIB, prebivalište, odnosno naziv i sjedište ponuditelja
 2. Presliku obrtnice ako je ponuditelj obrtnik, presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe odnosno presliku poslovne dozvole ako je ponuditelj stranac,
 3. Brojkama i slovima točno ispisan iznos mjesečne zakupnine po 1m²
 4. Dimenzije pokretnog objekta,
 5. Dokaz o uplati jamčevine,
 6. Potvrdu o nepostojanju nepodmirenih dospjelih obveza prema Općini Vrbanja,
 7. Presliku broja tekućeg ili žiro računa ponuditelja na koji će se izvršiti povrat uplaćene jamčevine u slučaju da isti nije najpovoljniji ponuditelj
 8. Izjavu ponuditelja kojom se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o zakupu na njegov trošak,
 9. Izjavu ponuditelja da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja te da njegova ponuda ostaje na snazi 60 dana računajući od dana otvaranja ponuda.

 

Članak 11.

 

Pisane ponude s pripadajućim dokazima i prilozima i ponuđenom visinom zakupnine, ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici putem urudžbenog zapisnika Općine Vrbanja ili preporučenom pošljkom na adresu :

 

Općina Vrbanja, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 32254 Vrbanja,

s naznakom “ Ponuda za zakup zemljišta radi postavljanja pokretnog ugostiteljskog objekta brze prehrane- ne otvaraj”

 

Rok za dostavljanje ponuda je 15 dana od dana objave Javnog natječaja na oglasnim pločama Općine Vrbanja i objave na web stranici www.opcina-vrbanja.hr.

 

Danom predaje prijave smatra se dan predaje prijave u Općini Vrbanja, odnosno dan predaje prijave na poštu preporučenom pošiljkom.

 

Članak 12.

 

Javno otvaranje ponuda održat će se 9. veljače 2024. godine u prostorijama Općine Vrbanja s početkom u 12,00 sati.

Ponuditelji imaju pravo biti nazočni otvaranju ponuda osobno ili putem punomoćnika uz punomoć za zastupanje ovjerenu kod javnog bilježnika.

Nepotpune ponude neće se razmatrati.

U slučaju da dva ili više ponuditelja ponude jednaku zakupninu, usmenim nadmetanjem između tih ponuditelja utvrdit će se najpovoljnija ponuda.

 

Članak 13.

 

Odluka o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja bit će dostavljena svim ponuditeljima pisanim putem u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnije ponude.

 

Općina Vrbanja zadržava pravo ne prihvatiti nijednu ponudu, bez obzira na ponudbene uvjete.

 

 Članak 14.

 

Najpovoljniji ponuditelj dužan je prije potpisa ugovora o zakupu uplatiti novčani iznos u visini tri (3) mjesečne zakupnine, a kao osiguranje redovnog podmirenja zakupnine. U slučaju neispunjenja navedene obveze, držat će se da je najpovoljniji ponuditelj odustao od potpisa ugovora o zakupu, te nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.

U slučaju odustajanja prvog najpovoljnijeg ponuditelja od ponude iz bilo kojeg razloga isti gubi pravo na povrat jamčevine.

 

Članak 15.

 

Ukoliko ne pristigne niti jedna ponuda, Javni natječaj ostaje otvoren dok se ne javi prvi ponuditelj kojem će se zemljište dati u zakup u visini početnog iznosa zakupnine.

OBRAZAC PONUDE – zakup zemljišta radi postavljanja pokretnog ugostiteljskog objekta brze prehrane

Natječaj za davanje u zakup zemljišta radi postavljanja pokretnog ugostiteljskog objekta brze prehrane                                                                                                        

 

            OPĆINSKI NAČELNIK

                      Velimir Redl