REPUBLIKA HRVATSKA   

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

              OPĆINA VRBANJA

          Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 112-02/23-02/2

URBROJ: 2196-31-03-1-23-1

U Vrbanji, 12. listopada 2023. godine

 

 

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), i članka 5. stavak 3. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrbanja („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 12/22., 1/23. i 18/23.), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrbanja raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

 

za prijam u službu na radno mjesto – viši stručni suradnik za gospodarstvo, razvojne projekte i imovinsko-pravne poslove u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrbanja – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

I.Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom javnom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Osim općih uvjeta za prijam u službu i raspored na radno mjesto kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete:

 • sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij pravne struke,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni ispit.

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, odnosno ispunjava ostale uvjete javnog natječaja, a nema položen državni ispit, može se primiti u službu i rasporediti na radno mjesto, pod uvjetom da ispit položi u roku godine dana od prijma u službu.

II.U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Sukladno članku 13. stavak 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine br. 82/08. i 69/17.) na javni natječaj mogu se ravnopravno javiti osobe obaju spolova.

Prijam u službu se zasniva uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

III. Uz pisanu prijavu na javni natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome, odnosno drugog odgovarajućeg dokumenta o stečenoj stručnoj spremi),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice, putovnice, domovnice ili vojne iskaznice),
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima od najmanje jedne godine (potrebno je dostaviti dokumente navedene u točki a) i b)
 • a) dokaz o ukupnom radnom stažu (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • b) dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine koji sadržava vrstu poslova koju je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme za obavljanje tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove (preslika ugovora o radu, rješenja o rasporedu, preslika potvrde poslodavca ili drugi odgovarajući dokument kojim dokazuje radno iskustvu na odgovarajućim poslovima),
 • uvjerenje od suda (ne starije od tri mjeseca od posljednjeg dana roka za podnošenja prijave na javni natječaj), da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak,
 • dokaz o položenom državnom ispitu, odnosno državnom stručnom ispitu (preslika svjedodžbe, uvjerenja ili potvrde ako je osoba položila državni ispit odnosno državni stručni ispit),
 • vlastoručno potpisana pisana izjava kandidata da za prijam u službu kod njega ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.). Izjavu nije potrebno javnobilježnički ovjeriti. Izjava o nepostojanju zapreka za prijam u službu može se podnijeti i na obrascu koji je uz ovaj javni natječaj dostupan na web-stranici Općine Vrbanja.

Osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu, odnosno koje imaju utvrđen stupanj obrazovanja magistra struke ili stručnog specijaliste, mogu biti raspoređene na traženo radno mjesto.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima razumijeva se radno iskustvo ostvareno u službi u upravnim tijelima lokalnih jedinica, u državnoj ili javnoj službi, u radnom odnosu kod privatnog poslodavca, vrijeme samostalnog obavljanja profesionalne djelatnosti u skladu s posebnim propisima te radno iskustvo ostvareno obavljanjem poslova u međunarodnim organizacijama. Radno iskustvo na odgovarajućim poslovima je radno iskustvo ostvareno na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke.

Prijava na javni natječaj mora biti vlastoručno potpisana. U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum rođenja, adresa stanovanja i OIB).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku osim vlastoručno potpisane pisane izjave kandidata da za prijam u službu kod njega ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a prije izbora od kandidata se može zatražiti dostava izvornika traženih dokumenata na uvid.

Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslik vjenčanog ili rodnog lista i sl.).

IV.Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu, te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je utvrđeno to pravo, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ako na kraju provedene prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, kandidati koji su po rang-listi ostvarili najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost prilikom zapošljavanja ima onaj kandidat koji se u svojoj prijavi pozvao na to pravo i isto dokazao s priloženim dokazima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19. i 84/21.), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13. i 98/19.), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo takvo pravo, dokaz da nije koristio pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata te dokaz da prijašnji radni odnos nije prestao otkazom uslijed skrivljenog ponašanja radnika, otkazom radnika ili sporazumom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ br. 84/21), uz prijavu na natječaj dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz članka 49. stavka 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata dostupne na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18. i 32/20.), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, odnosno javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

V.Urednom prijavom smatra se prijava koja je vlastoručno potpisana i sadržava sve podatke i priloge navedene u ovom javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj i njena prijava neće se razmatrati te će joj o tome biti dostavljena pisana obavijest. Protiv navedene obavijesti osoba kojoj je upućena nema pravo na podnošenje pravnog lijeka.

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja bit će provedena prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti moći će pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, a intervju će biti proveden samo s onim kandidatima koji su na provedenom pisanom testiranju iz svakog poglavlja ostvarili najmanje 50% bodova, odnosno koji su iz svakog poglavlja ostvarili najmanje 5 bodova.

Ako kandidat iz bilo kojeg razloga ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

VI.Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, podaci o načinu obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru objavit će se na web-stranici Općine Vrbanja (www.opcina-vrbanja.hr.) i Oglasnoj ploči Općine Vrbanja, Trg dr. Franje Tuđmana 1.

Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja te će na istoj web-stranici Općine Vrbanja (www.opcina-vrbanja.hr.) i na Oglasnoj ploči Općine Vrbanja, Trg dr. Franje Tuđmana 1 objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

VII. Svi osobni podaci prikupljeni na temelju ovog javnog natječaja prikupljaju se i obrađuju u svrhu provedbe natječaja i obrade prijave kandidata, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih i drugih podataka, posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18).

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Općini Vrbanja da, kao voditelj zbirke podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijavom na ovaj natječaj kandidati pristaju da se njihovi osobni podaci objave na službenoj web stranici i Oglasnoj ploči Općine Vrbanja u svrhu poziva na testiranje i objave rezultata.

VIII. Pisane prijave na natječaj s prilozima dostavljaju se poštom preporučeno ili neposrednom predajom u pisarnicu Općine Vrbanja u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Za javni natječaj za višeg stručnog suradnika za gospodarstvo, razvojne projekte i imovinsko-pravne poslove – ne otvaraj“, na adresu: Općina Vrbanja, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 32254 Vrbanja u roku od osam dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“.

IX.O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Nakon izvršnosti rješenja o prijmu u službu, kandidatima koji ne budu primljeni u službu, putem pošte bit će vraćena dokumentacija priložena prijavi.

Po raspisanom javnom natječaju ne mora se obaviti izbor te se donosi odluka o poništenju javnog natječaja. Protiv odluke o poništenju javnog natječaja nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

Opći uvjeti koji se primjenjuju na projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Izjava o nepostojanju zapreka

Obavijest i upute uz javni natječaj za prijam u službu

Javni natječaj – viši stručni suradnik za gospodarstvo, razvojne projekte i imovinsko pravne poslove

PROČELNICA

                                                                                 Marinella Nikolić Bošnjak, spec.admin.publ.