REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VRBANJA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 350-02/15-01/1171

URBROJ: 2212/08-01/01-15-2

Vrbanja, 26. studenog 2015. godine

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE VRBANJA, kao Nositelj izrade, temeljem članka 96. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” br.153/13.), Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrbanja („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ br. 05/15), i Zaključka načelnika Općine Vrbanja, Klasa:350-02/15-01/1171; Urbroj:2212/08-01/01-15-1 od 26. studenog 2015.godine, objavljuje

J A V N U   R A S P R A V U

O PRIJEDLOGU  IZMJENA I DOPUNA

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE VRBANJA

Javna rasprava sastoji se od javnog uvida i javnog izlaganja.

1. Javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrbanja (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana) trajat će 13 (trinaest) dana, i to od 09. prosinca do 21.prosinca  2015.godine.

2. Tijekom trajanja javnog uvida Prijedlog Plana biti će izložen u prostorijama Općine Vrbanja, Trg dr. Franje Tuđmana 1., 32254 Vrbanja, svakim radnim danom od 7,30 do 14,30 sati.

Na javnom uvidu izloženi su tekstualni i grafički dio, te sažetak za javnost.

Prijedlog plana objaviti će se i na web stranici Općine Vrbanja na adresi: www.opcina-vrbanja.hr

3. U vrijeme trajanja javnog uvida organizira se javno izlaganje za mještane i udruge građana, predstavnike nadležnih državnih tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i ostala stručna tijela koje će se održati 10.prosinca 2015. godine (četvrtak) s početkom u 11,00 sati u  vijećnici Općine Vrbanja, Trg dr. Franje Tuđmana 1., 32254 Vrbanja.

4. Posebna pisana obavijest o javnoj raspravi uputit će se nadležnim tijelima i osobama određenim posebnim propisima.

5. U razdoblju trajanja javnog uvida, na Prijedlog Plana iz točke 1. ove obavijesti, javnopravno tijelo koje je dalo, odnosno trebalo dati zahtjeve za izradu Plana sudjeluje u javnoj raspravi davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na Plan (sukladno čl.101. ZOPU).

6. Oglas o javnoj raspravi o Prijedlogu plana biti će objavljen u dnevnom tisku i na web stranici Općine Vrbanja na adresi: www.opcina-vrbanja.hr .

Oglas o javnoj raspravi biti će objavljen i na mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

7. Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana mogu se upisati u Knjigu primjedbi koja će biti izložena uz Prijedlog Plana, izjaviti usmeno na zapisnik u tijeku trajanja javnog izlaganja ili predati u pisanom obliku preko urudžbenog zapisnika ili poštom zaključno sa istekom roka trajanja javne rasprave i javnog uvida, odnosno do 21.prosinca 2015.godine. na adresu: Općina Vrbanja, Trg dr. Franje Tuđmana 1., 32254 Vrbanja, s napomenom:

„Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Vrbanja“

Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani, potpisani i dostavljeni u roku, neće se uzeti u  pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

OPĆINE VRBANJA

1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrbanja

2. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Vrbanja – PRIJEDLOG PLANA –

3. SAŽETAK ZA JAVNOST

KARTE: 4.A. GP naselja Vrbanja, 4.B. GP naselja Soljani, 4.C. GP naselja Strošinci

1. Korištenje i namjena površina, 2.A  Promet, pošta i TK, 2.B. Energetika, vodoopskrba, odvodnja i otpad

2.C. Melioracijska odvodnja, 3. Uvjeti za korištenje