Energetska obnova upravne zgradeOpćine i društvenog doma Vrbanja na adresiTrg dr. Franje Tuđmana 1, Vrbanja

Naziv korisnika: Općina Vrbanja

Ukupna vrijednost projekta energetske obnove Općine Vrbanja je 1.493.101,30 kuna od toga EU sufinanciranje projekta je 907.494,32 kuna te 585.606,98 kuna je iznosio udio Općine Vrbanja. Udio općine je sufinanciran sredstvima Ministarstvaregionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Razdoblje provedbe projekta je od 04. travnja 2019. godine do 03.travnja 2021. godine te su aktivnosti energetske obnove projekta s odobrenjem Fonda završene u lipnju2020. godine te sve aktivnosti projekta u srpnju 2020. godine.

Nakon uspješno završene izrade projektne dokumentacijete potpisanog Ugovora za sufinanciranje radova – Energetska obnova upravne zgrade Općine i društvenog doma Vrbanja na adresi Trg dr. Franje Tuđmana 1, Vrbanja, pristupilo se samom izvođenju radova energetske obnove koji su završeni u lipnju 2020. godine.

Energetska obnova se provodila putem poziva na dostavu projektnih prijedloga zaEnergetska obnovu i korištenje obnovljivih izvoraenergije u zgradama javnog sektora (referentni broj: KK.04.2.1.04).

Ovim Pozivom podupiru se mjere energetske obnove koje će rezultirati smanjenjem potrošnje

energije za grijanje/hlađenje (QH,nd) na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu nagodišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe navedenih mjera i korištenje obnovljivihizvora energije.

Poziv se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj.Ovaj Poziv pokrenut je u okviru Prioritetne osi 4 „Promicanje energetskeučinkovitosti i obnovljivih izvora energije“, Specifičnog cilja 4c1 „Smanjenje potrošnje energije uzgradama javnog sektora“ Operativnogprograma „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, financiranog sredstvima ESI fondova. Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“se sufinancira iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Sukladno izrađenoj projektnoj dokumentaciji implementirane suslijedeće mjere energetske učinkovitosti: povećanje toplinske zaštite vanjskog zida, povećanje toplinske zaštite stropa prema negrijanom prostoru, ugradnja novog visokoučinkovitog sustava grijanja ili poboljšanje postojećeg,zamjenailiuvođenjesustavahlađenjanovimvisokoučinkovitimsustavomilipoboljšanjepostojećeg,zamjena unutarnje rasvjete učinkovitijom. Energetskom obnovomprojektiranajeuštedatoplinskeenergije za grijanje (QH,nd) nakon provedbe projekta od52,98 %a također smanjenje emisije CO².

Energetska obnova je doprinijelasmanjenju režijskih troškova, smanjenju troškovaodržavanja, poboljšanju toplinske ugodnosti i poboljšanju samog stanja zgradete su seosigurala radna mjesta tijekom energetske obnove.

Projekt je proveden od strane Općine Vrbanja uz pomoć Društva EKO-SUSTAV d.o.o.

Kontakt osoba za više informacija: Mihajlo Nagy, Društvo EKO-SUSTAV d.o.o., e-mail: mihajlo.nagy@eko-sustav.hr

Više informacija o projektima energetske obnove na linku:http://www.strukturnifondovi.hr/i https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/,http://europski-fondovi.eu/program/europski-fond-za-regionalni-razvojte na stranici Ministarstva graditeljstva http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=49019

    „Europska unija“

   „Zajedno do fondova EU“

    Ovaj poziv se financira izEuropskog fonda za regionalni razvoj

Više informacija o projektima energetske obnove na linku:http://www.strukturnifondovi.hr/ i https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/ , http://europski-fondovi.eu/program/europski-fond-za-regionalni-razvoj  te na stranici Ministarstva graditeljstva http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=49019