REPUBLIKA HRVATSKA

   VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

                   OPĆINA VRBANJA

                 OPĆINSKO  VIJEĆE

  KLASA:  024-03/24-01/1

  URBROJ: 2196-31-01-1-24-1

  Vrbanja, 4. siječnja 2024. godine

 

          Na temelju članka 32. Statuta Općine Vrbanja (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije  br. 5/13, 1/18 i 4/21), članka 51. Poslovnika općinskog vijeća Općine Vrbanja,                         

 

   S A Z I V A M

21.(dvadesetprvu) sjednicu Općinskog vijeća Općine Vrbanja

za dan 9. siječnja 2024. godine / utorak / u 18,00 sati

u  prostoru Općine Vrbanja (vijećnica)

 

            Za sjednicu predlažem slijedeći:

 

                                                                                                                              D n e v n i   r e d:

 

  1. Usvajanje zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća,
  2. Razmatranje prijedloga odluke o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Vrbanja,
  3. Razmatranje prijedloga odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Vrbanja sa cjenikom,
  4. Razmatranje prijedloga odluke o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje,
  5. Razmatranje prijedloga nove odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Vrbanja,
  6. Razmatranje prijedloga odluke o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup zemljišta radi postavljanja pokretnog ugostiteljskog objekta brze prehrane,
  7. Razmatranje izmjene odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrbanja,
  8. Razmatranje prijedloga izmjene i dopune odluke o plaći i naknadi za rad općinskog načelnika Općine Vrbanja,
  9. Ostalo

 

             S poštovanjem,        

      

 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 Zlatko Balta dipl. ing. šum.