REPUBLIKA HRVATSKA

   VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

                   OPĆINA VRBANJA

                 OPĆINSKO  VIJEĆE

  KLASA:  024-03/23-01/2

  URBROJ: 2196-31-01-1-23-6

  Vrbanja, 16. studenog 2023. godine

 

          Na temelju članka 32. Statuta Općine Vrbanja (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije  br. 5/13, 1/18 i 4/21), članka 51. Poslovnika općinskog vijeća Općine Vrbanja,           

S A Z I V A M

18.(osamnaestu) sjednicu Općinskog vijeća Općine Vrbanja

za dan 21. studenog 2023. godine / utorak / u 18,00 sati

u  prostoru Općine Vrbanja (vijećnica)

 

            Za sjednicu predlažem slijedeći:

 

     D n e v n i   r e d:

 

  1. Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća,
  2. Razmatranje prijedloga Odluke o oslobađanju plaćanja zakupnine i naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrbanja,
  3. Donošenje Odluke o financiranju produženje vodovodne mreže radi priključenja novih korisnika na javnu vodovodnu mrežu (Paštanska ulica u Strošincima i ulica Josipa Kozarca u Vrbanji),
  4. Razmatranje prijedloga Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrbanja,
  5. Razmatranje prijedloga Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta koje je po uporabnom svojstvu poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrbanja,
  6. Razmatranje prijedloga Izmjene Odluke o sufinanciranju boravka djece u dječjim vrtićima,
  7. Donošenje nove Odluke o kupnji poslovnog udjela temeljnog kapitala društva “Vranjevo” d.o.o. Otok,
  8. Razmatranje zamolbi i

 

             S poštovanjem,        

       

 

 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                             Zlatko Balta dipl. ing. šum.