REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VRBANJA

Općinski načelnik

KLASA:930-01/23-01/2

URBROJ: 2196-31-02-1-23-1

U Vrbanji, 24. 04. 2023. godine

 

Na temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama (“Narodne novine” 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22 i 04/23), te članka 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (“Narodne novine” broj 59/18) objavljuje se

 

JAVNI POZIV

 

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojima je izvedena nerazvrstana cesta Josipa Bačoke u naselju VRBANJA u k.o. VRBANJA, o  započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

 

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama (“Narodne novine” 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22 i 04/23), temeljem kojeg se NERAZVRSTANE CESTE evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općina Vrbanja.

 

Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste Josipa Bačoke izradit će Ured ovlaštenog inženjera geodezije Otok, vl. Antun Nikolić, J. J. Strossmayera 47, 32252 Otok, OIB: 88282749526.

 

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna cesta započet će 27. travnja 2023. godine uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

 

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana  8. svibnja 2023. godine u vremenu od 10.00 do 13.00 sati u prostorijama Općine Vrbanja.