REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VRBANJA

    JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 112-02/23-01/2

URBROJ: 2196-31-03-1-23-20

U Vrbanji, 28. ožujka 2023 godine

 

 

Na temelju članka 24. stavak 5., a u vezi s člankom 29. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08. 61/11., 04/18. i 112/19), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrbanja donosi

 

 

ODLUKU

 

o djelomičnom poništenju Oglasa

 

I.

 

Djelomično se poništava Oglas za prijam službenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrbanja na određeno vrijeme KLASA: 112-02/23-01/2; URBROJ: 2196-31-03-1-23-20 od 14. ožujka 2023. godine objavljen na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web stranici i Oglasnoj ploči Općine Vrbanja dana 14. ožujka 2023. godine u dijelu koji se odnosi na radna mjesta 3. Referent za računovodstvo – Financijski voditelj projekta „Program zapošljavanja žena Općine Vrbanja 3“ – jedan izvršitelj/ica na određeno vrijeme (okvirno 8 mjeseci) uz obvezan probni rad u trajanju od dva mjeseca i 4. Referent – Koordinator projekta „Program zapošljavanja žena Općine Vrbanja 3“ – jedan izvršitelj/ica na određeno vrijeme (okvirno 8 mjeseci) uz obvezan probni rad u trajanju od dva mjeseca.

 

II.

 

Odluka o poništenju Oglasa u tom dijelu objavljuje se naweb stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Općine Vrbanja te se dostavlja svim kandidatima koji su podnijeli prijave za navedena radna mjesta.

 

III.

 

Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

 

IV.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

                                                                                                        PROČELNIK

                                                                                                  Martina Cigić, mag.iur.