REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VRBANJA

OPĆINSKI NAČELNIK

 

KLASA:112-01/23-01/4

URBROJ:2196-31-02-1-23-1

Vrbanja, 28. ožujka 2023. godine

 

Na temelju Mjera aktivnog zapošljavanja u 2023. iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, pisane obavijesti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Vinkovci o dodjeljivanju kvote za uključivanje osoba u Javne radove, od 07. ožujka 2023. godine, Programa javnog rada „Uredimo Općinu Vrbanja“ od 17. ožujka 2023. godine i članka 47. Statuta Općine Vrbanja (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 5/13, 1/18 i 4/21), Općinski načelnik objavljuje:

 

O G L A S

Za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme

Provedbom mjere “Javni rad” Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

JAVNI RADOVI – RADNIK/CA NA UREĐENJU JAVNIH POVRŠINA

 

Sukladno pisanoj obavijesti, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Vinkovci o dodjeljivanju kvote za uključivanje osoba u Javne radove, od 07. ožujka 2023. godine, Općini Vrbanja je određeno pravo zapošljavanja 3 osobe u javnim radovima.

Na temelju gore navedenoga Općina Vrbanja raspisuje Oglas za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za obavljanje poslova u javnim radovima Općine Vrbanja.

Trajanje radnog odnosa:        6 (šest) mjeseci na puno radno vrijeme

9 (devet) mjeseci na nepuno radno vrijeme-korisnici zajamčene minimalne naknade

 

Broj radnika koji se traži:     3 radnika/ce

Mjesto rada:                           Vrbanja, Soljani, Strošinci

Opis poslova:                         uređenje javnih površina prema Programu “Uredimo Općinu   Vrbanja”

 

Vrijeme početka i trajanja rada:

 1. travanj – rujan 2023. godine – 6 (šest) mjeseci na puno radno vrijeme
 2. travanj – prosinac 2023. godine – 9 (devet) mjeseci na nepuno radno vrijeme-korisnici zajamčene minimalne naknade

Cilj mjere javnog rada je uključivanje nezaposlenih osoba u programe aktivacije na poslovima društveno korisnog rada te uključivanje osoba koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada.

Uvjeti za mogućnost rada su:

Osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada, bez obzira na duljinu prijave u Evidenciji i to:

A. (financiranje 100% subvencije)

roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji, liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, osobe uključene u probaciju, pripadnici romske nacionalne manjine, beskućnici/e, hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva.

 

B. (sufinanciranje 50% subvencije)

korisnici zajamčene minimalne naknade sukladno važećem Zakonu o socijalnoj skrbi (dalje u tekstu ZSS), prijavljeni u Evidenciji.

 

C. (sufinanciranje 50% subvencije)

osobe prijavljene u Evidenciju dulje od 24 mjeseca.

 

Osobe koje ne mogu biti uključene u potporu javni rad:

Osoba ne može biti uključena u potporu javni rad 12 mjeseci nakon prestanka trajanja mjere javni rad za tu osobu.

 

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 1. Presliku osobne iskaznice,
 2. Ispis staža iz E-knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 3. Dokaz o završenoj školi
 4. Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o razdoblju neprekidne nezaposlenosti
 5. Kopija tekućeg računa i zaštićenog računa
 6. Dokaz o ispunjavanju uvjeta navedenog pod točkom A i B.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku 8 (osam) dana od dana objave oglasa na web adresi i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te web adresi Općine Vrbanja. Obrazac Prijave dostupan je na web adresi Općine Vrbanja. Prijave se šalju na adresu:

 

Općina Vrbanja

Trg dr. Franje Tuđmana 1

32254 Vrbanja

S naznakom “Za oglas Javnih radova – Ne otvaraj”

 

O ishodu izbora kandidata koji ispunjavaju tražene uvjete, podnositelji prijava bit će obaviješteni u zakonskom roku.

 

Provjera zdravstvene sposobnosti izvršiti će se prema potrebi nakon odabira kandidata.

 

O rezultatima Oglasa kandidati će biti izvješteni u zakonskom roku, a sve ostale obavijesti mogu se dobiti u Općini Vrbanja ili putem telefona 032/863-108.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

VELIMIR REDL

 

Obrazac prijave Javni radovi 2023.

Dostaviti:

 1. Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ispostava Županja,
 2. Web adresa Općine Vrbanja: https://www.opcina-vrbanja.hr/
 3. Oglasna ploča Općine Vrbanja