REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

               OPĆINA VRBANJA

                 Općinski načelnik

 

KLASA:112-01/23-01/2

URBROJ: 2196-31-02-1-23-1

U Vrbanji, 14. ožujka 2023. godine

Na temelju Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o financiranju projekta „Program zapošljavanja žena Općina Vrbanja – 3“, KLASA: 983-01/22-01/13; URBROJ: 524-07-02-01/5-23-44 od 12. siječnja 2023. godine, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, kodni broj UP.02.1.1.16.0134, Program zapošljavanja žena Općine Vrbanja 3, od 13. ožujka 2023. godine, te članka 47. Statuta Općine Vrbanja (”Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 5/13., 1/18. i 4/21.), Općinski načelnik Općine Vrbanja, raspisuje

 

O G L A S

 

javni poziv za zapošljavanje na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti

u sklopu projekta „Program zapošljavanja žena Općine Vrbanja 3“


RADNICA ZA PRUŽANJE USLUGE POTPORE I PODRŠKE

STARIJIM OSOBAMA I OSOBAMA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU

 

 

Općina Vrbanja, Trg dr. Franje Tuđmana 1 raspisuje oglas – javni poziv za zapošljavanje na određeno vrijeme za obavljanje poslova u sklopu provedbe aktivnosti projekta „Program zapošljavanja žena Općine Vrbanja 3“.

 

 1. Trajanje radnog odnosa: 6 (šest) mjeseci
 2. Broj radnika koji se traži: 30 radnica
 3. Mjesto rada: Vrbanja, Soljani i Strošinci
 4. Opis poslova:

–   dostava namirnica

–   pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika

–   održavanje čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika

–   pomoć pri oblačenju i svlačenju

–   briga o higijeni i osobnom izgledu

–   pomoć u socijalnoj integraciji

–   pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava

–   dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.)

–   pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo

–   pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima

–   i druge poslove vezane uz skrb starijih osoba.

 1. Vrijeme početka i trajanja rada: Za vrijeme trajanja projekta „Program zapošljavanja žena Općine Vrbanja 3“.

 

 1. Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijem u radni odnos:
 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • prijavljene u evidenciju HZZ-a,
 • imati najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje.

Prednost pri zapošljavanju imaju pripadnice ciljnih skupina koje pripadaju teže zapošljivim/ranjivim skupinama, i to: žene starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.

 1. Kandidati koji se javljaju na ovaj oglas dužni su priložiti:
 • Ispunjeni obrazac prijave,
 • Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o razdoblju neprekidne nezaposlenosti,
 • Preslika osobne iskaznice,
 • Ispis staža iz E-knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • Dokaz o završenoj školi,
 • Ukoliko se osoba poziva na zapošljavanje zbog nekog od ranije nabrojanih uvjeta dužna je dostaviti dokaze za svaki od posebnih uvjete, kako slijedi:

– Osobe s invaliditetom – nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom

– Žrtve trgovanja ljudima – uvjerenje/potvrda područnog ureda Hrvatskoga zavoda za socijalni rad iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima

– Žrtve obiteljskog nasilja – uvjerenje/potvrda područnog ureda Hrvatskoga zavoda za socijalni rad iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja

– Azilantice – odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP

– Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. – rješenje/uvjerenje područnog ureda Hrvatskoga zavoda za socijalni rad o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji

– Liječene ovisnice – potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama

– Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci – potvrda o otpuštanju

– Pripadnice romske nacionalne manjine – izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini;

– Beskućnice – rješenje područnog ureda Hrvatskoga zavoda za socijalni rad o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda područnog ureda Hrvatskoga zavoda za socijalni rad iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica.

8. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

9. Obrazac prijave može se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrbanja, Trg dr. Franje Tuđmana 1, radnim danom od 8,00 do 14,00 sati ili na web stranici Općine Vrbanja, www.opcina-vrbanja.hr.

10. Prijave na oglas za mogućnost zapošljavanja u sklopu provedbe projekta „Program zapošljavanja žena Općine Vrbanja 3“ podnose se u zatvorenoj koverti osobno ili poštom na adresu Općina Vrbanja, Trg dr. Franje Tuđmana 1, zaključno s danom 22. ožujka 2023. godine, s naznakom „Prijava na oglas za Program zapošljavanja žena Općine Vrbanja 3 – ne otvaraj“.

11. Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa, bit će pozvani na razgovor (intervju) koji će se održati u prostorijama Općine Vrbanja, o čijem će terminu biti pravovremeno obaviješteni.

Za kandidate koji iz bilo kojeg razloga ne pristupe razgovoru (intervjuu), smatrat će se da su povukli prijavu na oglas.

12. Kandidati će o rezultatima oglasa biti obaviješteni u zakonskom roku.

13. Općina Vrbanja zadržava pravo poništiti ovaj oglas bez posebnog objašnjenja.

 

 OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                     Velimir Redl

Oglas – radnice Zaželi faza 3

Obrazac prijave za zapošljavanje

Dostaviti:

 1. Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ispostava Županja,
 2. Web stranica Općine Vrbanja,
 3. Oglasna ploča Općine Vrbanja,
 4. Evidencija – ovdje,
 5. A r h i v a