REPUBLIKA HRVATSKA

   VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

                   OPĆINA VRBANJA

                  OPĆINSKO VIJEĆE

  KLASA: 024-03/23-01/2

  URBROJ: 2196-31-01-1-23-1

  Vrbanja, 18. siječnja 2023. godine

 

          Na temelju članka 32. Statuta Općine Vrbanja (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije  br. 5/13, 1/18 i 4/21), članka 51. Poslovnika općinskog vijeća Općine Vrbanja,                   

 

 

                 S A Z I V A M

  1. (trinaestu) sjednicu Općinskog vijeća Općine Vrbanja

za dan 23. siječnja 2023. godine / ponedjeljak / u 18,00 sati

u  prostoru Općine Vrbanja (vijećnica)

 

 

            Za sjednicu predlažem slijedeći:

 

                                                              D n e v n i   r e d:

 

  1. Izvješće Mandatne komisije o prestanku mirovanja mandata općinskog vijećnka i prestanku obnašanja dužnosti zamjenika općinskog vijećnika,
  2. Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća,
  3. Izmjena odluke o imenovanju Komisije za Statut i Poslovnik,
  4. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrbanja,
  5. Razmatranje prijedloga Odluke o osnivanju Turističke zajednice područja Općine Vrbanja, Općine Bošnjaci i Grada Otoka “Spačvanska šuma”,
  6. Razmatranje zamolbi i ostalo

             S poštovanjem,               

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 Zlatko Balta dipl. ing. šum.