REPUBLIKA HRVATSKA

   VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

                   OPĆINA VRBANJA

                 OPĆINSKO VIJEĆE

  KLASA: 024-02/22-01/662

  URBROJ: 2196-31-01-1-22-1

  Vrbanja, 29. lipnja 2022. godine

 

          Na temelju članka 32. Statuta Općine Vrbanja (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije  br. 5/13, 1/18 i 4/21), članka 51. Poslovnika općinskog vijeća Općine Vrbanja,                   

 

 

                 S A Z I V A M

 1. (devetu) sjednicu Općinskog vijeća Općine Vrbanja

za dan 4. srpnja 2022. godine / ponedjeljak / u 20,30 sati

u  prostoru Općine Vrbanja (vijećnica)

 

 

            Za sjednicu predlažem slijedeći:

 

                                                              D n e v n i   r e d:

 1. Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Razmatranje prijedloga Odluke o izboru najpovoljnije ponude na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrbanja,
 3. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu,
 4. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Vrbanja,
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu,
 6. Razmatranje prijedloga Odluke o izboru najpovoljnije ponude na natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Vrbanja (k.č.br. 2084/3, 2084/4 i 2084/5).
 7. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Plana zaštite od požara za područje Općine Vrbanja,
 8. Izvješće o provedbi Javnog poziva za potpore razvoja poduzetništva na području Općine

      Vrbanja za 2022. godinu,

 1. Donošenje odluke o raspisivanju Javnog natječaja za zakup zemljišta u vlasništvu Općine Vrbanja do privođenja namjeni sukladno prostorno planskoj dokumentaciji. Donošenje odluke o izradi projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju komunalne infrastrukture i uređenje Poduzetničke zone Vrbanja 1.,
 2. Donošenje odluke o privremenom korištenju mobilnog reciklažnog dvorišta na području Općine Vrbanja,
 3. Razmatranje zamolbi i

 

             S poštovanjem,    

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

ZLATKO BALTA dipl.ing.šum.