REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VRBANJA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Klasa: 022-01/21-01/ 938

Urbroj: 2212/08-01/01-21-1

Vrbanja, 04. listopada 2021. godine

 

Na temelju članaka 17. stavka 1., članka 19. stavka 1. i članka 86. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrbanja raspisuje,

JAVNI NATJEČAJ

 

za prijam u službu u Općinu Vrbanja, Jedinstveni upravni odjel, na određeno vrijeme od 12 mjeseci, vježbenika za obavljanje vježbeničke prakse i osposobljavanja za obavljanje poslova radnog mjesta:

 

 1. referent – komunalni redar – 1 vježbenik

 

 1. Stručni i drugi uvjeti:

– najmanje IV. stupanj stručne spreme upravne, tehničke, ekonomske struke ili gimnazija,

– bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima kraćim od 12 mjeseci,

– poznavanje rada na računalu,

– položen vozački ispit B-kategorije

 

 1. Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima), a za njihov prijam u službu ne smiju postojati zapreke iz članaka 15. i 16. istog Zakona.

 

 1. Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, neovisno jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

 

 1. Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo radi ostvarivanja prednosti u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ako na kraju provedenog pismenog testiranja kandidata i provedenog intervjua s istima, kandidati koji su po rang listi ostvarili najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost prilikom zapošljavanja ima onaj kandidat koji se u svojoj prijavi pozvao na to pravo i isto dokazao s priloženim dokazima.

Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu iz kojeg proizlazi spomenuto pravo.

Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju na temelju odredbi Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji navedeni su na poveznici na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

 1. Vježbenik se prima u službu na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža od 12 mjeseci.

 

 1. Uz pisanu prijavu na natječaj s naznakom za koje radno mjesto se podnosi prijava kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

 

– životopis,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili osobne iskaznice),

– dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe o završenom četverogodišnjem srednjoškolskom obrazovanju),

– izvod iz elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu (potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđen za kazneno djelo iz članka 15. ZSN-a (ne starije od tri mjeseca od posljednjeg dana roka za podnošenje prijave na javni natječaj)

– dokaz o poznavanju rada na računalu (preslik potvrde ovlaštenog organizatora tečaja iz kojeg je vidljivo da je uspješno završen tečaj u čijem je programu obuhvaćen rad na računalu, ili vlastoručno potpisana izjava o poznavanju rada na računalu),

– vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreke za prijem u službu iz članaka 15. i 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati),

– vlastoručno potpisana izjava o davanju privole Općini Vrbanja da može poduzimati radnje vezane uz obradu i korištenje osobnih podataka podnositelja prijave u provođenju postupka po predmetnom natječaju,

– dokaz o položenom vozačkom ispitu za B-kategoriju (preslik vozačke dozvole).

 

Kandidati prilažu tražene dokumente na opisani način, a prije eventualnog donošenja rješenja o prijemu u službu vježbenika predočit će izvornik. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba prima, dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijemu u službu.

 

U prijavi na natječaj navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, e-adresa, isključivo za potrebe postupka).

 

Osobni podaci kandidata obradit će se isključivo u svrhu provedbe natječaja sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18.) i Uredbe (EU) 2016/679.

 

 1. Urednom prijavom smatra se pisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju za prijem u službu vježbenika. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu pisanu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

 

 1. S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete prijavljenim na natječaj provest će se testiranje i intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.

 

 1. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na natječaj za prijem u službu.

 

 1. Opis poslova i način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na službenoj internetskoj stranici Općine Vrbanja www.opcina-vrbanja.hr.

 

 1. Na službenoj internetskoj stranici www.opcina-vrbanja.hr objavit će se vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

 

 1. Pisanu prijavu na natječaj s priloženom dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosi se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, neposredno ili preporučenom pošiljkom, s naznakom: »Natječaj za prijam u službu na određeno vrijeme – referent – komunalni redar – ne otvaraj«, na adresu: Općina Vrbanja, Trg dr Franje Tuđmana 1, 32254 Vrbanja.

 

 1. Natječaj će se objaviti u Narodnim novinama i na oglasnoj ploči Općine Vrbanja.

Za računanje roka mjerodavan je dan objave u Narodnim novinama.

 

 1. Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku. Po raspisanom natječaju ne mora se izabrati te će u tom slučaju biti donesena odluka o poništenju natječaja.

Obavijest i upute kandidatima- komunalni redar- vježbenik           

                                                                              Pročelnica JUO Općine Vrbanja

                                                                                           Marinella Nikolić