Sukladno objavljenom Javnom pozivu za potpore razvoja poduzetništva na području Općine Vrbanja za 2021. godinuKLASA: 302-01/21-01/163 URBROJ: 2212/08-01/01-21-2 od 17. ožujka 2021. godine, te administrativne kontrole i procjene kvalitete prijava Povjerenstva za provedbu Javnog poziva za za potpore razvoja poduzetništva na području Općine Vrbanja, odobrava sefinancijska potpora za poduzetnike za 2021. godinu

ODLUKA O DODJELI POTPORE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU OPĆINE VRBANJA U 2021. GODINI

Sredstva za ovu namjenu osigurana su u Proračunu Općine Vrbanja za 2021. godinu, načelnik Općine Vrbanja će sklopiti ugovore sa poduzetnicima koji su dužni podnijeti izvješće odnosno dokaz o namjenskom utrošku sredstava potpora.