REPUBLIKA HRVATSKA                                                                            

VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VRBANJA

OPĆINSKI NAČELNIK

 

KLASA: 302-01/21-01/187

URBROJ: 2212/08-01/01-21-2

Vrbanja, 04. ožujka 2021.

 

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi     („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 47. Statuta Općine Vrbanja („Službeni vjesnik Vukovarsko srijemske županije“ broj 5/13 i 1/18),te odredbi Odluke o mjerama pomoći vlasnicima ugostiteljskih objekata na području Općine Vrbanja kojima je privremeno obustavljen rad prilikom uvođenja nužnih epidemioloških mjera od 27. studenoga 2020. godine, načelnik  Općine Vrbanja objavljuje sljedeći

JAVNI POZIV

za dodjelu pomoći vlasnicima ugostiteljskih objekata na području Općine Vrbanja kojima je privremeno obustavljen rad prilikom uvođenja nužnih epidemioloških mjera

PREDMET JAVNOG POZIVA

 

Predmet Javnog poziva je dodjela pomoći vlasnicima ugostiteljskih objekata na području Općine Vrbanja, a kojima je, uslijed donošenja Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o nužnim epidemiološkim mjerama kojim se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja KLASA:810-06/20-01/7 URBROJ:511-01-300-20-235 od 27. studenoga 2020. godine privremeno obustavljen rad.

 

Temeljem ovog Javnog poziva dodjeljivati će se sredstva pomoći za sljedeće mjere iz Odluke o mjerama pomoći vlasnicima ugostiteljskih objekata na području Općine Vrbanja kojima je privremeno obustavljen rad prilikom uvođenja nužnih epidemioloških mjera KLASA: 022-01/20-01/1397 URBROJ: 2212/08-01/01-20-1 od 23. prosinca 2020. godine

 

Mjera 1 Jednokratna novčana pomoć vlasnicima ugostiteljskih objekata na području Općine Vrbanja, a kojim objektima je, uslijed donošenja Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o izmjeni i dopuni Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-20-235 od 27. studenoga 2020. godine, privremeno obustavljen rad.

 

 

KORISNICI POMOĆI

Korisnici jednokratne pomoći suvlasnici ugostiteljskih objekata, a kojim objektima je, uslijed donošenja Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-20-235 od 27. studenoga 2020. godine, privremeno obustavljen rad,

 

te koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 

– posluju na području Općine Vrbanja,

– koji uredno  ispune pripadajuće obrasce Zahtjeva.

 

Za pomoć se ne mogu kandidirati, odnosno zahtjevi se neće obrađivati ako ga podnesu gospodarski subjekti koji su obustavili svoj rad od dana 28. studenoga 2020. godine, a Odluka Stožera civilne zaštite  RH nije uvjetovala obustavu rada u području djelatnosti koju obavljaju.

 

MJERE POMOĆI I POTREBNA DOKUMENTACIJA

 

Mjera 1 – Novčana pomoć vlasnicima ugostiteljskih objekata na području Općine Vrbanja, a kojim objektima je, uslijed donošenja Odluke Stožera civilne zaštite o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-20-235 od 27. studenoga 2020. godine, privremeno obustavljen rad.

 

Jednokratna novčana pomoć se dodjeluje:

  • vlasnicima ugostiteljskih objekata na području Općine Vrbanja u iznosu 6.000,00 jednokratno- ugostiteljima koji za obavljanje djelatnosti unajmljuju prostore
  • vlasnicima ugostiteljskih objekata na području Općine Vrbanja u iznosu od 4.000,00 kn- ugostiteljima koji djelatnost obavljaju u vlastitim prostorima

 

Dokumentacija koju je potrebno priložiti:

– ispunjen Zahtjev za dodjelu novčane pomoći (OBRAZAC- Mjera 1)

– izvadak ili e- izvadak iz Obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra (ne stariji od tri mjeseca)

– preslika ugovora o najmu

 

ROK  ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU POMOĆI

 

Zahtjevi moraju biti zaprimljeni do 12. ožujka 2021. godine. Zahtjevi će se obrađivati prema redoslijedu zaprimanja.

 

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

 

Zahtjev za dodjelu pomoći podnosi se: a) u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom podnositelja i naznakom “JAVNI POZIV ZA DODJELU POMOĆI VLASNICIMA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA” na adresu OPĆINA VRBANJA, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 32254 Vrbanja

 

ili

  1. b) na adresu elektronske pošte: opcina@opcina-vrbanja.hr, s naznakom u predmetu “JAVNI POZIV ZA DODJELU POMOĆI VLASNICIMA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA” te skeniranim Zahtjevima, u privitku istog e-maila.

 

POSTUPAK DODJELE POMOĆI

 

Za provedbu postupka obrade pristiglih zahtjeva i dodjele pomoći, općinski načelnik osniva Povjerenstvo od 3 člana.

 

Povjerenstvo obrađuje zaprimljene zahtjeve, kontrolira prihvatljivost i ispravnost zahtjeva, analizira ispunjavanje uvjeta iz Odluke o mjerama pomoći vlasnicima ugostiteljskih objekata na području Općine Vrbanja kojima je privremeno obustavljen rad prilikom uvođenja nužnih epidemioloških mjera i ovog Javnog poziva, utvrđuje pravovremenost i potpunost zahtjeva te obavlja ostale poslove vezane uz provedbu ovog Javnog poziva.

 

Ukoliko nije podnesena sva dokumentacija, Povjerenstvo će od podnositelja zahtjeva zatražiti dopunu dokumentacije, odnosno eventualna potrebna pojašnjenja, dajući mu rok od najviše 2 dana za dopunu dokumentacije i/ili pojašnjenja.

 

Ako se utvrdi da je u zahtjevu prijavljeno stanje koje ne odgovara njegovom stvarnom stanju, gospodarskom subjektu koji se prijavljuje biti će onemogućena dodjela potpore.

 

Općina Vrbanja zadržava pravo prosljeđivanja dostavljene dokumentacije podnositelja zahtjeva nadležnim institucijama na daljnju provjeru.

 

Povjerenstvo obrađene zahtjeve dostavlja općinskom načelniku OpćineVrbanja radi donošenja Odluke o dodjeli pomoći.

 

Pomoć se smatra dodijeljenom u trenutku kada korisnik stekne pravo na primanje pomoći neovisno o datumu isplate.

 

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” br. 23/15, 85/15), Općina Vrbanja kao tijelo javne vlasti obvezna je radi upoznavanja javnosti omogućiti pristup informacijama o svojem radu pravodobnom objavom na mrežnim stranicama Općine Vrbanja. Slijedom navedenog, smatrati će se da je korisnik podnošenjem zahtjeva za pomoć koji sadrži njegove osobne podatke dao privolu za njihovu obradu i korištenje za javnu objavu, a u svrhu koju su zatraženi.

 

Informacije o rezultatima Javnog poziva i dodjeli pomoći objaviti će se na mrežnoj stranici Općine Vrbanja www.opcina-vrbanja.hr.

 

Općina Vrbanja zadržava pravo izmjene i poništenje ovog Javnog poziva, pri čemu ne snosi nikakvu odgovornost prema podnositeljima zahtjeva glede troškova sudjelovanja.

Obrazac-mjera-1

OPĆINSKI NAČELNIK

Velimir Redl