REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VRBANJA

 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL      

 

Klasa:  022-01/21-01/12

Urbroj: 2212/08-01/01-21-4

Vrbanja, 25. siječnja 2021. godine

 

 

TESTIRANJE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

POVODOM OGLASA  ZA PRIJEM U SLUŽBU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE VRBANJA NA ODREĐENO VRIJEME

 

 

Sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijem u službu Općine Vrbanja na određeno vrijeme za radno mjesto računovodstveni referent-financijski voditelj projekta Zaželi– Program zapošljavanja žena- faza II- 1 izvršitelj, na pisano se testiranje pozivaju kandidati koji ispunjavaju sve formalne uvjete propisane Oglasom za prijam službenika u službu Općine Vrbanja- Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrbanja na određeno vrijeme, KLASA:022-01/21-01/12  URBROJ:2212/08-01/01-21-1 od 11. siječnja 2021. godine.

 

Kandidati koji ispunjavaju sve formalne uvjete su sljedeći:

 

  1. GORDANA MANDIĆ, VRBANJA
  2. NATAŠA ŠARIRI MIKULIĆ, VRBANJA

 

 

Navedeni kandidat poziva se na pisano testiranje koje će se održati 01.02.2021. godine (ponedjeljak) u 13,00 sati u Općini Vrbanja, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Vrbanja (vijećnica).

 

 

PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA

 

 

Po dolasku na provjeru znanja, odnosno testiranja, od kandidata će biti zatražena odgovarajuća identifikacijska isprava radi utvrđivanja identiteta. Također su kandidati dužni predočiti izvornik diplome ili ovjerenu presliku o traženoj stručnoj spremi. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju.

 

Provjera znanja traje 90 minuta.

 

Za vrijeme provjere znanja testiranjem nije dopušteno:

– koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama,

– koristiti mobitel ili druga sredstva komunikacije,

– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,

– razgovarati s ostalim kandidatima,

– na bilo koji način remetiti koncentraciju kandidata.

 

Kandidati koji se ponašaju neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja a njihov rezultat povjerenstvo neće bodovati.

Za provjeru znanja testiranjem kandidatima se dodjeljuje određeni broj od 1 do 10.

Intervju će se provoditi samo s onim kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % bodova na provjeri znanja testiranjem. U intervjuu s kandidatima se utvrđuje interes, profesionalne ciljeve, motivaciju, komunikacijske i druge sposobnosti kandidata. Rezultati se u tom slučaju boduju s dodjeljivanjem određenog broja bodova u rasponu 1-10 te se bodovi dodaju bodovima ostvarenim na testiranju.

Izvješće o provedenom testiranju odnosno postupku, potpisano od strane povjerenstva dostavlja se pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela. Uz izvješće se dostavlja i rang lista kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.

Pročelnik donosi rješenje o prijmu u službu koje mora biti dostavljeno svim kandidatima prijavljenim na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa.

Svi kandidati prijavljeni na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete propisane oglasom imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

 

 Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

STATUT OPĆINE VRBANJA 2013. god ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPĆINE VRBANJA 2018.Statut Općine Vrbanja („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije”, broj 5/13 i 1/18)

– Zakon o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19)
– Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19)

Opći uvjeti – Ugovor za projekt ZAŽELI – OPĆINA VRBANJA  Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020.

 

Nakon provedenog testiranja i razgovora (intervjua), Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.

 

 

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA