REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VRBANJA

NAČELNIK
KLASA:  602-01/17-01/904

URBROJ: 2212/08-01/01-17-4

Vrbanja, 26. rujna 2017. godine

Na temelju članka 47. Statuta Općine Vrbanja (“Sl. Vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 5/13) i Odluke općinskog vijeća KLASA: 602-01/17-01/904, UR.BROJ: 2212/08-01/01-17-2 od 30. kolovoza 2017. godine, načelnik Općine Vrbanja objavljuje:

JAVNI POZIV

za podnošenje prijava za sufinanciranje troškova smještaja učenika

u srednjoškolskom učeničkom domu

Predmet ovog Javnog poziva je sufinanciranje troškova smještaja u srednjoškolskom učeničkom domu za učenike s prebivalištem na području Općine Vrbanja, za prvo polugodište školske godine 2017/2018, s mogućnošću produženja.

Dokumentacija koju su podnositelji zahtjeva za sufinanciranje dužni dostaviti:

– Zahtjev za sufinanciranje (preuzeti obrazac na web stranici Općine Vrbanja ili osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrbanja),
– potvrdu o upisu učenika u srednju školu za školsku godinu 2017/2018,
– potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o smještaju učenika u učenički dom za školsku godinu 2017/2018,

– preslika osobne iskaznice učenika,
– potvrdu Općine Vrbanja o izvršenju svih financijskih obveza na adresi prijavljenog

prebivališta,

– preslika kartice tekućeg/žiro računa jednog od roditelja.

Pravo podnošenja prijave imaju učenici srednjih škola s prebivalištem na području Općine Vrbanja koji stanuju u učeničkom domu.

Rok za podnošenje prijava za sufinanciranje je 15 dana od dana objave javnog poziva, a najkasnije do 11. listopada 2017. godine.

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati.
Kandidati će biti izvješteni u roku od petnaest dana od dana donošenja Odluke o sufinanciranju u pismenom obliku.

Prijave za sufinanciranje podnose se na adresu: OPĆINA VRBANJA, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 32254 Vrbanja, s naznakom “za sufinanciranje troškova smještaja u učeničkom domu”.

Sve detaljnije obavijesti mogu se dobiti u Općini Vrbanja neposredno ili na telefon: 032/863-108.

Načelnik Općine Vrbanja
Velimir Redl

Zahtjev za sufinanciranje – obrazac