REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VRBANJA

OPĆINSKO  VIJEĆE

KLASA:  021-06/14-01/2586

URBROJ: 2212/08-01/01-14-1

Vrbanja, 15. prosinca 2014. godine

Na temelju članka 32. Statuta Općine Vrbanja (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije  br. 5/13), članka 51. Poslovnika općinskog vijeća Općine Vrbanja,

S A Z I V A M

17. (sedamnaestu) sjednicu Općinskog vijeća Općine Vrbanja

za dan 22. prosinca 2014. godine / ponedjeljak / u 18,00 sati

u  prostoru Općine Vrbanja (vijećnica)

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D n e v n i   r e d:

1. Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice općinskog vijeća,

2. Razmatranje prijedloga odluke o II. Izmjenama i dopunama proračuna Općine Vrbanja za

2014. godinu

3. Donošenje odluke o nastavku sufinanciranja troškova prijevoza učenika srednjih škola i

troškova smještaja u učeničkim domovima, za drugo polugodište šk.god. 2014./2015.,

4. Sufinanciranje premije osiguranja od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi za 2014. godinu

(planiranje sredstava u proračunu za 2015. godinu)

5. Donošenje odluke o rasporedu novčanih sredstava političkim strankama čiji su članovi/ce

izabrani u općinsko vijeće Općine Vrbanja za 2015. godinu,

6. Razmatranje prijedloga Proračuna Općine Vrbanja za 2015. godinu, (za ovu točku potrebno je

ponijeti ranije dostavljen materijal),

7. Razmatranje prijedloga odluke o izvršavanju Proračuna Općine Vrbanja za 2015. godinu,

8. Razmatranje prijedloga odluke o projekciji Proračuna za 2016-2017. godinu (za ovu točku

potrebno je ponijeti ranije dostavljen materijal),

9. Razmatranje prijedloga odluke o rasporedu sredstava javnih potreba u kulturi za 2015. god.,

10. Razmatranje prijedloga odluke o rasporedu sredstava javnih potreba u sportu za 2015. god.,

11. Razmatranje prijedloga programa gradnje i uređenja komunalne infrastrukture Općine

Vrbanja za 2015. godinu,

12. Razmatranje prijedloga programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Vrbanja za

2015. godinu,

13. Razmatranje prijedloga Socijalnog programa za 2015. godinu,

14. Usvajanje analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Vrbanja u 2014.

god., i donošenje smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na

području Općine Vrbanja u 2015. god.,

15. Ostalo.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Željko  Žaper