Poštovani mještani općine Vrbanja – proizvođači jakoh alkoholnih pića za svoje potrebe!

Prenosimo Vam Upute koje je Ministarstvo poljoprivrede objavilo na svojim mrežnim stranicama.

Ministarstvo poljoprivrede poradi pravovremenog informiranja malih proizvođača jakih alkoholnih pića o obvezama koji isti imaju temeljem Zakona o trošarinama (,,Narodne Novine, br. 22/2013, 32/2013 i 81/2013) objavljuje Uputu za fizičke osobe – Uputa za fizičke osobe – proizvođače jakih alkoholnih pića za vlastite potrebe a koja je objavljena na web stranici Ministarstva financija dana 6.9. 2013. godine.

Nadalje, poradi potpunijeg informiranja malih proizvođača jakih alkoholnih pića daje se prikaz Prijave za upis u registar trošarinskih obveznika – Obrazac PUR i Godišnjeg izvješća o ukupno proizvedenoj količini jakog alkoholnog pića za vlastite potrebe, zapremnini kotla te obračunatoj trošarini – Obrazac GI-MP-JAP koje su isti dužni dostavljati nadležnom Carinskom uredu, Carinske uprave Ministarstva financija, kao i Primjer vezan za utvrđivanje i obračun trošarina i popunjavanje Obrasca GI-MP-JAP.

Mali proizvođač:

„Malim proizvođačem jakog alkoholnog pića“ smatra se fizička osoba vlasnik ili korisnik poljoprivrednog zemljišta te vlasnik tvari za proizvodnju jakog alkoholnog pića koji proizvodi za vlastite potrebe, i to u količini koja ne prelazi 20 litara čistog alkohola godišnje po kućanstvu.
„Malom proizvođaču jakog alkoholnog pića“ nije dozvoljena prodaja jakog alkoholnog pića.

Registracija malih proizvođača alkoholnih pića:

„Mali proizvođač jakog alkoholnog pića“ (neovisno o tome da li je vlasnik kotla ili kotao unajmljuje kako bi ga koristio za proizvodnju jakog alkoholnog pića) u obvezi je carinskom uredu nadležnom prema svome prebivalištu podnijeti prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika, i to najkasnije 8 dana prije početka proizvodnje.

Prijava za upis u registar trošarinskih obveznika podnosi se u 3 primjerka na Obrascu PUR iz Priloga 14 Pravilnika o trošarinama te je uz istu potrebno dostaviti podatak o mjestu proizvodnje i podatak o volumenu uređaja za proizvodnju alkohola (kotla) koji „mali proizvođač jakog alkoholnog pića“ ima u vlasništvu i/ili koristi za proizvodnju jakog alkoholnog pića.

Prijava za upis u registar trošarinskih obveznika ovjerena od strane ovlaštene osobe nadležnog carinskog ureda smatra se ovlaštenjem za rad „malom proizvođaču jakog alkoholnog pica“, i to s danom upisa u registar trošarinskih obveznika.

Obveza obračunavanja i plaćanja trošarine:

„Mali proizvođač jakog alkoholnog pića“ smatra se trošarinskim obveznikom te je u obvezi plaćati trošarinu ovisno o zapremnini uređaja, tj. kotla koji ima u vlasništvu, odnosno koji koristi u proizvodnji jakog alkoholnog pića za vlastite potrebe.

Trošarina (godišnji paušal) za svaki kotao zapremine do ukljucivo 100 litara iznosi 100,00 kuna, a za kotao zapremnine preko 100 litara iznosi 200,00 kuna.

„Mali proizvođač jakog alkoholnog pića“ sam obračunava trošarinu tijekom obračunskog razdoblja koje je jednako kalendarskoj godini (od 1. siječnja do 31. prosinca) te je u obvezi istu platiti do 31. sijecnja tekuce godine za proteklu godinu. U slučaju da „mali proizvođač jakog alkoholnog pića“ proizvede za vlastite potrebe kolicinu pića veću od propisane odnosno više od 20 litara čistog alkohola godišnje, dužan je, uz već obračunati godišnji paušal (iznos trošarine obračunat ovisno o zapremini kotla), na razliku obračunati i platiti puni iznos trošarine koji je propisan za etilni alkohol (53 kune po litri čistog alkohola).

Prema Naredbi o načinu uplacivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2013. godini („Narodne novine“, broj 2/2013), pri uplati obracunatog iznosa trošarine na alkohol, na nalozima za plaćanje u polje „model“ potrebno je upisati broj modela „68“, a u polje „poziv na broj odobrenja“ kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste prihoda koja se uplacuje „1066“ te kao podatak drugi osobni identifikacijski broj (OIB). Prihodi državnog proracuna uplacuju se na račun HR1210010051863000160 Državni proračun Republike Hrvatske.

Uputa za fizičke osobe – proizvodače jakih alkoholnih pića za vlastite potrebe

Prijava za upis u registar trošarinskih obveznika

Godišnje izvješće o ukupno proizvedenoj količini jakog alkoholnog pića za vlastite potrebe

Primjer vezan za utvrđivanje i obračun trošarina i popunjavanje Obrasca GI-MP-JAP