Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama u 2011. godini

Podaci iz članka 25. Zakona o pravu na pristup informacijama:
1. broj zaprimljenih zahtjeva za informacije 1
2. broj usvojenih zahtjeva 1
3. broj izdanih obavijesti, sukladno članku 15. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama
4. broj odbijenih zahtjeva i razlozi odbijanja
5. broj odbijenih zahtjeva  i razlozi odbijanja, sukladno članku 8. stavku 1.  Zakona o pravu na pristup informacijama
6. broj odbačenih zahtjeva i razlozi odbacivanja
7. broj ustupljenih zahtjeva
8. broj zaprimljenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije
9. broj usvojenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije
10. broj odbijenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije
11. broj odbačenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije
12. broj zahtjeva riješenih u roku 1
13. broj zahtjeva riješenih izvan roka
14. broj neriješenih zahtjeva
15. broj izjavljenih žalbi
16. broj usvojenih žalbi
17. broj odbijenih žalbi
18. broj odbačenih žalbi
19. broj podnesenih tužbi
20. visina ostvarene naknade iz članka 19.  Zakona o pravu na pristup informacijama
21. informacije koje su objavljene sukladno obvezama utvrđenim člankom 20. Zakona o pravu na pristup informacijama odluke općinskog vijeća (Opći akti – Proračun općine Vrbanja, Izmjene i dopune proračuna, izvršenje proračuna, javni natječaji, Prostorni plan, Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem i sl.)  i odluke općinskog načelnika, objavljuju se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije a dostupne su i na web stranici općine Vrbanja kao i ostale informacije o radu općine.
22. obrazloženje i ocjena postojećeg stanja na osnovi prethodno iskazanih podataka s obzirom na mali broj podnesenih zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama koji su pozitivno riješeni u zakonskom roku, postojeće stanje ocjenjujemo kao zadovoljavajuće.