Odbor za koordinaciju dodjele
financijske potpore projektima udruga
Vukovarsko – srijemske županije

Klasa: 230-02/13-01/05
Ur.broj: 2196/1-13-13-1
Vinkovci, 28. listopada 2013. godine

Temeljem članka 23. stavka 4. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 88/01 i 11/02), članka 5. Povelje o suradnji Vukovarsko – srijemske županije i nevladinog, neprofitnog sektora („Službeni vijesnik Vukovarsko – srijemske županije“ broj 1/05), točke V Rješenja o osnivanju i imenovanju članova Odbora za koordinaciju dodjele financijske potpore projektima udruga (Klasa: 230-01/09-01/164, Ur.broj 2196/1-01-09-1 od 28. listopada 2009. godine), Odbor za koordinaciju dodjele financijske potpore projektima udruga Vukovarsko – srijemske županije objavljuje

P O Z I V

na prijavu Projekata udruga u Vukovarsko – srijemskoj županiji
za dodjelu financijske potpore u 2014. godini

I.

Pozivaju se udruge da upute prijave za financijsku potporu Projektima koji su u okviru propisanih smjernica Strategije razvoja Vukovarsko – srijemske županije i koji zadovoljavaju uvjete propisane Poveljem o suradnji Vukovarsko – srijemske županije i civilnog sektora i Pravilnikom o standardima i mjerilima za ostvarivanje financijske potpore projektima udruga Vukovarsko – srijemske županije, te čije je vremensko trajanje ograničeno do jedne godine.

II.

Projektima se treba poticati razvoj civilnog društva i poboljšanje kvalitete življenja svih građana županije, kroz prioritete:

interesnog udruživanja udruga u okviru zajedničkih ciljeva
razvoja humanitarnih djelatnosti
unapređenja kvalitete življenja
zaštite i promicanje ljudskih prava
razvoja ljudskih potencijala (edukacije, informiranje i savjetovanje)
zaštite i očuvanja okoliša

III.

Prijedlozi Projekata prijavljuju se na obrascima koji se mogu dobiti u Upravnom odjelu za međunarodnu suradnju i regionalni razvoj, Glagoljaška 27, Vinkovci ili na web stranicama Vukovarsko – srijemske županijewww.vusz.hr, a treba ih dostaviti poštom ili osobno na adresu Vukovarsko – srijemske županije, Upravni odjel za međunarodnu suradnju i regionalni razvoj, Vinkovci, Glagoljaška 27 s naznakom „Prijava projekata udruge za sufinanciranje“ do 13. prosinca 2013. godine.

IV.

Uz projektni prijedlog podnositelj mora priložiti:
rješenje o registraciji udruge i/Ili podružnice udruge i zapisnik s posljednje održane izvještajne skupštine
statut udruge
financijsko izvješće za prva tri tromjesečja u 2013. godini
životopis provoditelja projekta
specifične dokumente vezane uz projektni prijedlog (tehničke specifikacije, ponude, izvješća)

V.

Projektni prijedlozi koji nisu primljeni s potpunim podacima, kao i projekti koji se ne pošalju u navedenom roku neće se razmatrati niti uvrstiti u Program sufinanciranja projektnih aktivnosti udruga od interesa za Vukovarsko – srijemsku županiju tijekom 2014. godine.

Neće se financirati djelatnosti udruge koje se financiraju po posebnim zakonima ili se u cjelosti financiraju iz drugih izvora.

VI.

Svi koji se jave na poziv bit će obavješteni o rezultatima odabira najkasnije 30 dana nakon što Župan donese odluku o dodjeli financijske potpore projektima udruga.

VII.

Sukladno sredstvima kojim Odbor raspolaže preporučava se Udrugama da ograniče proračun projekta do 25.000,00 kn.

VIII.

Za sve dodatne informacije, upite uputiti na Upravni odjel za međunarodnu suradnju i regionalni razvoj Vukovarsko – srijemske županije, broj telefona 300 594 ili 300 593.

Odbor za koordinaciju dodjele financijske potpore projektima udruga VSŽ

Poziv udrugama za 2014. godinu (.pdf)

Projektni obrazac za udruge – 2014. godina (.doc)