Temeljem čl. 14. st. 2. i 5. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” Republike Hrvatske, broj 57/11), te čl.30. Statuta Općine Vrbanja ( Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 17/09 ), Općinsko vijeće Općine Vrbanja, na svojoj 26. sjednici održanoj dana
23. veljače 2012. godine,  donosi:

ODLUKU
O PRAVIMA IZ SOCIJALNE SKRBI OPĆINE VRBANJA

¸¸

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovom se odlukom utvrđuju prava socijalne skrbi koja, pored prava što ih osigurava Republika Hrvatska na osnovi Zakona o socijalnoj skrbi (u daljnjem tekstu: Zakon), osigurava Općina Vrbanja te uvjeti i način njihova ostvarivanja, korisnici socijalne skrbi i postupak za ostvarivanje tih prava.

Kompletnu odluku preuzmite klikom na ovu poveznicu.

Obrazac za pomoć pri podmirenju troškova stanovanja.

¸¸

Tko može ostvariti pravo na podmirenje troškova stanovanja?

Postupak za ostvarivanje prava na pomoć za stanovanje pokreće se podnošenjem propisanog pismenog zahtjeva Jedinstvenom upravnom odjelu. Pravo može ostvariti osoba koje ima prebivalište i adresu stanovanja na području općine Vrbanja i ispunjava slijedeće uvjete:

– uvjet prihoda,

– koristi stan ili kuću zadovoljavajuće korisne stambene površine,

– nema u vlasništvu ili suvlasništvu kuću ili stan koji mu ne služi za podmirenje osnovnih stambenih potreba, poslovni prostor ili kuću za odmor,

– u razdoblju od godine dana prije podnošenja zahtjeva nije prodao, darovao ili se odrekao prava na nasljeđivanje nekretnine,

– nema sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju,

– ne može ostvariti uzdržavanje od osobe koja ga je obvezna uzdržavati na temelju propisa o obiteljskim odnosima, osim ako nadležni Odjel utvrdi da zakonski obveznik uzdržavanja nije u mogućnosti davati za uzdržavanje,

– na dan podnošenja zahtjeva nije vlasnik jednog ili više motornih vozila, vrijednost kojeg/kojih je veća od sedam proračunskih osnovica za obračun naknada i drugih primanja u Republici Hrvatskoj, osim motornog vozila koje služi za prijevoz samca ili člana kućanstva koji je korisnik doplatka za pomoć i njegu ili osobne invalidnine, starije i nemoćne teško pokretne osobe ili obitelji sa 6 i više članova.

Zadovoljavajuća korisna stambena površina je stan ili kuća veličine 35 m² korisne površine za jednu osobu, a za osobe s invaliditetom 20 % veći (42 m²), uvećane za 10 m² za svaku daljnju osobu s mogućim odstupanjem do 10 m².

Navedene uvjete moraju ispunjavati svi članovi kućanstva.