REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VRBANJA

Klasa: 551-06/03-01/1811
Urbroj: 2212/08-01/01-11-1
Vrbanja, 12. listopada 2011. godine

¸

P O Z I V

svim potencijalnim korisnicima za prijavu programa za uvrštenje u
Proračun OPĆINE VRBANJA za 2012. godinu

¸

Pozivaju se sve udruge (sportske, kulturne i ostale) i druge pravne osobe registrirane na području općine Vrbanja – potencijalni korisnici sredstava Proračuna Općine Vrbanja da dostave prijavu programa za uvrštenje u Proračun Općine Vrbanja za dodjelu sredstava za 2012. godinu.
¸
Prijava se podnosi na utvrđenim obrascima (u prilogu ovog Poziva):
– zahtjev za financiranje u 2012. godini
– program rada i aktivnosti za 2012. godinu
– financijski plan prihoda i rashoda za 2012. godinu
¸
Obrasci se mogu preuzeti i u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrbanja, Trg dr. Franje Tuđmana 1, i na internetskim stranicama općine Vrbanja www.opcina-vrbanja.hr
¸
Uz prijavu se obvezno dostavlja:
– izvješće o realizaciji novčanih sredstava transferiranih iz Proračuna Općine Vrbanja za razdoblje siječanj–prosinac 2010. godine i siječanj–lipanj 2011. godine, s analizom izvršenja programa rada
– preslika rješenja o registraciji (za udruge/društva koje prvi puta podnose Prijavu),
– popis korisnika aktivnosti s područja općine Vrbanja
– preslika zapisnika o posljednjoj održanoj skupštini
– za udruge: popis poduzetih aktivnost u 2011. godini od javnog interesa, osobito ukoliko su financirane iz Proračuna Općine Vrbanja
¸
Prijave koje ne udovoljavaju uvjetima iz ovog Poziva, kao i one koje pristignu van roka neće se razmatrati.
¸
Rok za podnošenje prijava počinje teći sljedećeg dana od dana objave ovog Poziva na Oglasnoj ploči Općine Vrbanja i internetskoj stranici www.opcina-vrbanja.hr, a ističe 15. studenog 2011. godine.
¸¸
Prijave u skladu s ovim Pozivom predaju se u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrbanja ili poštom na adresu : OPĆINA VRBANJA, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 32254 Vrbanja (s naznakom „Prijava programa za uvrštenje u Proračun Općine Vrbanja za 2012. godinu“).
¸

Načelnik Općine Vrbanja
Ivica Sep

¸

Obrazac: Financijski plan prihoda i rashoda

Obrazac: Program rada i aktivnosti

Obrazac: Zahtjev za uvrštenje u Proračun