REPUBLIKA HRVATSKA

   VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

                   OPĆINA VRBANJA

                 OPĆINSKO  VIJEĆE

  KLASA:  024-02/22-01/463

  URBROJ: 2196-31-01-1-22-1

  Vrbanja, 6. svibnja 2022. godine

 

          Na temelju članka 32. Statuta Općine Vrbanja (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije  br. 5/13, 1/18 i 4/21), članka 51. Poslovnika općinskog vijeća Općine Vrbanja,                   

 

 

                 S A Z I V A M

  1. (osmu) sjednicu Općinskog vijeća Općine Vrbanja

za dan 11. svibnja 2022. godine / srijeda / u 20,00 sati

u  prostoru Općine Vrbanja (vijećnica)

 

 

            Za sjednicu predlažem slijedeći:

 

                                                              D n e v n i   r e d:

  1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća,
  2. Razmatranje prijedloga Sporazuma o zajedničkoj suradnji u organizaciji predškolske djelatnosti (Grad Otok, Dječji vrtić “Pupoljak” i Općina Vrbanja)
  3. Razmatranje prijedloga Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrbanja
  4. Razmatranje prijedloga Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu općine (k.č.br. 2084/3, 2084/4 i 2084/5)
  5. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća Općine Vrbanja
  6. Donošenje Odluke o kupnji nekretnine k.č.br. 1238/2 k.o. Vrbanja
  7. Razmatranje prijedloga Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Općini Vrbanja
  8. Razmatranje zamolbi i

 

             S poštovanjem,               

 

 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                             Zlatko Balta dipl. ing. šum.