REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VRBANJA

OPĆINSKO  VIJEĆE

KLASA:  021-06/19-01/347

URBROJ: 2212/08-01/01-19-1

Vrbanja, 22. ožujka 2019. godine

Na temelju članka 32. Statuta Općine Vrbanja (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije  br. 5/13 i 1/18), članka 51. Poslovnika općinskog vijeća Općine Vrbanja,

S A Z I V A M

14. (četrnaestu) sjednicu Općinskog vijeća Općine Vrbanja

za dan 28. ožujka 2019. godine / četvrtak / u 19,00 sati

u  prostoru Općine Vrbanja (vijećnica)

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D n e v n i   r e d:

  1. Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća,
  2. Načelnik – izvješće o radu za razdoblje lipanj – prosinac 2018. godine,
  3. Razmatranje godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Vrbanja za 2018. godinu,
  4. Razmatranje izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Vrbanja

za 2018. godinu,

5.  Razmatranje izvješća o izvršenju Programa gradnje i uređenja komunalne infrastrukture Općine

Vrbanja za 2018. godinu,

6. Razmatranje izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2018. godinu,

7. Razmatranje izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2018. godinu

8. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Vrbanja za 2018. godinu,

9. Izvješće o radu za 2018. godinu koncesionara STRUNJE-TRADE d.o.o. za obavljanje komunalne djelatnosti-prikupljanja, odvoza i odlaganja biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada na području Općine Vrbanja,

10. Donošenje Odluke o poništenju prvog Programa, te Odluke o usvajanju novog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Vrbanja,

11. Razmatranje prijedloga Izmjena i dopuna proračuna Općine Vrbanja za 2019. godinu,

12. Razmatranje prijedloga izmjena i dopuna programa gradnje i uređenja komunalne infrastrukture Općine Vrbanja za 2019. godinu,

13. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za osnivanje prava služnosti za zahvat izgradnje dijela regionalnog vodoopskrbnog sustava istočne Slavonije – cjelina jug, temeljni transportni cjevovod dionice 3: Drenovci – Soljani,

14. Donošenje odluke o imenovanju sudaca porotnika Županjskog suda u Vukovaru,

15. Ostalo.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Zlatko Balta dipl.ing.šum.