REPUBLIKA HRVATSKA

   VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

                   OPĆINA VRBANJA

                 OPĆINSKO VIJEĆE

  KLASA: 024-02/22-01/1083

  URBROJ: 2196-31-01-1-22-1

  Vrbanja, 8. studenog 2022. godine

 

          Na temelju članka 32. Statuta Općine Vrbanja (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije  br. 5/13, 1/18 i 4/21), članka 51. Poslovnika općinskog vijeća Općine Vrbanja,                   

 

 

                 S A Z I V A M

 1. (jedanaestu) sjednicu Općinskog vijeća Općine Vrbanja

za dan 15. studenog 2022. godine / utorak / u 19,00 sati

u  prostoru Općine Vrbanja (vijećnica)

 

 

            Za sjednicu predlažem slijedeći:

 

                                                              D n e v n i   r e d:

 

 1. Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Razmatranje prijedloga Odluke o isplati božićnice umirovljenicima,
 3. Razmatranje prijedloga Odluke o općinskim porezima Općine Vrbanja,
 4. Utvrđivanje prijedloga Odluke o raspisivanju natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH (za katastarske čestice koje nisu obuhvaćene ugovorom, obuhvaćene su ugovorom o privremenom korištenju ili izvansudskom nagodbom)
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH,
 6. Razmatranje prijedloga Plana djelovanja Općine Vrbanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu,
 7. Razmatranje zahtjeva za legalizaciju k.č.br. 589 k.o. Vrbanja,
 8. Razmatranje prijedloga Plana davanja koncesija (godišnji i srednjoročni),
 9. Razmatranje pravnog mišljenja o povjeravanju usluge ukopa pokojnika sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, te inicijative za zajedničku suradnju u obavljanju komunalnih djelatnosti –ukop pokojnika s komunalnim društvom “Vranjevo” d.o.o. Otok,
 10. Razmatranje prijedloga Odluke o otpisu zastarjelih i nenaplativih potraživanja,
 11. Razmatranje zamolbi i ostalo

 

             S poštovanjem,        

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

ZLATKO BALTA dipl.ing.šum.