REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VRBANJA

OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 320-01/19-01/295

URBROJ: 2212/08-01/01-19-1

Vrbanja,  12. ožujka 2019. godine

Sukladno članku 29. stavku 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18 i 115/18) Općina Vrbanja objavljuje

P O Z I V   N A    J A V N I    U V I D

Općina Vrbanja izlaže na javni uvid prijedlog novog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Vrbanja (u daljnjem tekstu: Program) koji je usklađen prema očitovanju Ministarstvu poljoprivrede  KLASA: 945-01/18-01/613 URBROJ; 525-07/1791-18-3 od 12. rujna 2018. godine.

Uvid u prijedlog Programa s popratnom dokumentacijom može se izvršiti u vremenu od 12. ožujka 2019. godine do 27. ožujka 2019. godine, radnim danom od 8:00 h – 14:30 h u prostorijama Općine Vrbanja, Trg Dr. F. Tuđmana 1., 32254 Vrbanja.

Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na prijedlog Programa najkasnije do isteka roka javnog uvida (27. ožujka 2019. godine do 12:00 sati bez obzira na način dostave).

O svim prigovorima odlučit će Općinsko vijeće Općine Vrbanja.

Prigovori na prijedlog Programa moraju biti napisani čitko, uz navođenje imena, prezimena i adrese podnositelja te se dostavljaju na urudžbeni zapisnik Općine Vrbanja, ili poštom na adresu Trg Dr. F. Tuđmana 1., 32254 Vrbanja., zaključno s 27. ožujka 2019. godine do 12:00 sati bez obzira na način dostave.

NAČELNIK OPĆINE VRBANJA

Velimir Redl

PRILOZI:

– Prijedlog novog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlsništvu Republike Hrvtske za Općinu Vrbanja

– Prilog 1.

– Prilog KKP 1

– Prilog KKP 2

– Prilog KKP 3