REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VRBANJA

OPĆINSKO  VIJEĆE

KLASA:  021-06/13-01/2150

URBROJ: 2212/08-01/01-13-1

Vrbanja, 12. prosinca 2013. godine

Na temelju članka 32. Statuta Općine Vrbanja (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije  br. 5/13), članka 51. Poslovnika općinskog vijeća Općine Vrbanja,

S A Z I V A M

7. (sedmu) sjednicu Općinskog vijeća Općine Vrbanja

za dan 20. prosinca 2013. godine / petak / u 18,00 sati

u  prostoru Općine Vrbanja (vijećnica)

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D n e v n i   r e d:

1. Razmatranje prijedloga odluke o III. Izmjenama i dopunama proračuna Općine Vrbanja za

2013. godinu (zbog očekivanih transakcija u narednom periodu prijedlog će biti dostavljen

vijećnicima u srijedu 18.12.2013. god. na 6. sjednici vijeća),

2. Razmatranje prijedloga odluke o sufinanciranju premije osiguranja od mogućih šteta

proizvodnji u poljoprivredi za 2012. godinu i donošenje zaključka o mogućnosti daljnjeg

sufinanciranja istog,

3. Usvajanje trogodišnjeg plana davanja koncesija za razdoblje 2014.-2016. god.,

4. Donošenje odluke o rasporedu novčanih sredstava političkim strankama čiji su članovi/ce

izabrani u općinsko vijeće Općine Vrbanja za 2014. godinu,

5. Usvajanje analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Vrbanja u 2013.

god., i donošenje smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na

području Općine Vrbanja u 2014. god.,

6. Razmatranje prijedloga odluka o imenovanju članova povjerenstava sukladno Zakonu o

poljoprivrednom zemljištu,

7. Razmatranje prijedloga odluke o naknadama troškova za rad vijećnicima, članovima radnih

tijela, općinskom načelniku, zamjeniku i djelatnicima JUO Općine Vrbanja,

8. Ostalo

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

ŽELJKO ŽAPER