REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VRBANJA
NAČELNIK

KLASA: 022-01/12-01/896
URBROJ: 2212/08-01/01-12-1
Vrbanja, 28. ožujka 2012. godine

Temeljem ukazane potrebe Općina Vrbanja objavljuje:

O G L A S

¸

1.    Predmet oglasa je zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Općini Vrbanja radi obavljanja privremenih poslova na provođenju programa javnih radova na području općine Vrbanja „Komunalno uređenje naselja općine Vrbanja“, za više izvršitelja programa – komunalnih radnika, a sve prema programu Javnih radova iz godišnjeg plana poticanja zapošljavanja za 2012. godinu i mjerama i ciljnim skupinama, odnosno subvencijama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

2.    Kratak opis poslova koji će obavljati izvršitelji programa – komunalni radnici:
–    održavanje javnih zelenih površina
–    čišćenje i uređenje kanalske mreže
–    uređenje grobalja
–    izgradnja nogostupa
–    uređenje poljskih putova
–    uređenje drugih prostora u vlasništvu i na korištenju općine Vrbanja
–    drugi poslovi utvrđeni Programom

Uvjeti potrebni za zasnivanje radnog odnosa:
–    najmanje završena osnovna škola
–    hrvatsko državljanstvo

Kriteriji za zapošljavanje osoba u javnom radu utvrđeni su od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oni su sljedeći:
– nezaposlene osobe – najmanje 12 mjeseci u evidenciji nezaposlenih osoba
– nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 6 mjeseci ukoliko pripadaju jednoj od sljedećih skupina: nezaposlene osobe s invaliditetom, hrvatski branitelji, djeca, supružnici poginulih i nestalih branitelja, samohrani roditelji, roditelji s četvero i više malodobne djece, roditelji djece s posebnim potrebama, roditelji djece oboljelih od malignih bolesti, povratnici s odsluženja zatvorske kazne, osobe na uvjetnoj kazni, povratnici s odsluženja zatvorske kazne i korisnici prava po Zakonu o socijalnoj skrbi

3.    Prijavi je potrebno priložiti:
–    dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe)
–    životopis
–    presliku domovnice
–  eventualno, dokaz o ispunjavanju jednog ili više uvjeta propisanih od strane HZZ-a, ukoliko prijavitelj ispunjava jedan od tih kriterija
–  eventualno, uvjerenje o osposobljenosti za rad na siguran način na održavanju zelenih površina

4.    Prijave na Oglas se dostavljaju u roku 8 (osam) dana od dana objave na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Općine Vrbanja, a najkasnije do 04. travnja 2012. godine, na adresu:

¸¸
Općina Vrbanja
Trg dr. Franje Tuđmana 1
32254 Vrbanja
S naznakom „Za oglas Javnih radova – ne otvaraj!“

5.    Nepotpune i nepravodobno pristigle prijave neće se razmatrati.

6.    Broj izvršitelja, vrijeme izvršenja navedenog Programa, te odabir osoba utvrdit će se u skladu s uvjetima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Trajanje Programa predviđeno je od 02. svibnja do 31. kolovoza 2012. godine.

7.    O rezultatima Oglasa kandidati će biti izviješteni u zakonskom roku, a sve ostale obavijesti mogu se dobiti u Općini Vrbanja ili putem telefona 032/863-108.

NAČELNIK OPĆINE
Ivica Sep