REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VRBANJA
NAČELNIK

KLASA: 022-01/13-01/1220
URBROJ: 2212/08-01/01-13-1
Vrbanja, 19. lipnja 2013. godine

Temeljem ukazane potrebe Općina Vrbanja objavljuje:

.

O G L A S

.

1. Predmet oglasa je zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Općini Vrbanja radi obavljanja privremenih poslova na provođenju programa javnih radova na području općine Vrbanja, za više izvršitelja programa – komunalnih radnika, a sve prema programu Javnih radova iz godišnjeg plana poticanja zapošljavanja za 2013. godinu i mjerama i ciljnim skupinama, odnosno subvencijama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

2. Kratak opis poslova koji će obavljati izvršitelji programa – komunalni radnici:

– održavanje javnih zelenih površina
– čišćenje i uređenje kanalske mreže
– uređenje grobalja
– uređenje parkova i dječjih igrališta
– izgradnja nogostupa
– uređenje poljskih putova
– uređenje drugih prostora u vlasništvu i na korištenju općine Vrbanja
– pomoć u kući starijim osobama
– drugi poslovi utvrđeni Programom

Uvjeti potrebni za zasnivanje radnog odnosa:

– najmanje završena osnovna škola
– hrvatsko državljanstvo
– zdravstvena sposobnost
– prebivalište na području Općine Vrbanja

Kriteriji za zapošljavanje osoba u javnom radu utvrđeni su od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oni su sljedeći:

– nezaposlene osobe – najmanje 12 mjeseci u evidenciji nezaposlenih osoba
– nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 6 mjeseci ukoliko pripadaju jednoj od sljedećih skupina: nezaposlene osobe s invaliditetom, hrvatski branitelji, djeca, supružnici poginulih i nestalih branitelja, samohrani roditelji, roditelji s četvero i više malodobne djece, roditelji djece s posebnim potrebama, roditelji djece oboljelih od malignih bolesti, povratnici s odsluženja zatvorske kazne, osobe na uvjetnoj kazni, povratnici s odsluženja zatvorske kazne i korisnici prava po Zakonu o socijalnoj skrbi, liječeni ovisnici, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi domova za djecu, nezaposlene osobe koje su u 2012. godini bile uključene u javni rad u trajanju kraćem od 6 mjeseci, osobe romske nacionalne manjine.

3. Prijavi je potrebno priložiti:

– dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe)
– životopis
– preslika osobne iskaznice
– presliku domovnice
dokaz o ispunjavanju jednog ili više uvjeta propisanih od strane HZZ-a, ukoliko prijavitelj ispunjava jedan od tih kriterija (npr. roditelj četvero malodobne djece prilaže preslike rodnih listova djece; korisnik centra za socijalnu skrb prilaže rješenje Centra i sl.)
– eventualno, uvjerenje o osposobljenosti za rad na siguran način na održavanju zelenih površina

4. Prijave na Oglas se dostavljaju u roku 8 (osam) dana od dana objave na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Općine Vrbanja, a najkasnije do 27. lipnja 2013. godine, na adresu:

Općina Vrbanja
Trg dr. Franje Tuđmana 1
32254 Vrbanja
S naznakom „Za oglas Javnih radova – ne otvaraj!“

5. Nepotpune i nepravodobno pristigle prijave neće se razmatrati.

6. Broj izvršitelja, vrijeme izvršenja navedenog Programa, te odabir osoba utvrdit će se u skladu s uvjetima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Trajanje Programa predviđeno je od 15. srpnja 2013. do 14. siječnja 2014. godine.

7. O rezultatima Oglasa kandidati će biti izviješteni u zakonskom roku, a sve ostale obavijesti mogu se dobiti u Općini Vrbanja ili putem telefona 032/863-108.

NAČELNIK OPĆINE
Ivica Sep