REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VRBANJA
       NAČELNIK
KLASA: 022-01/20-01/838  
URBROJ: 2212/08-01/01-20-1  
Vrbanja, 16. srpnja 2020. godine  

 

Na temelju članka 47. Statuta Općine Vrbanja (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske Županije br. 5/13 i 1/18), načelnik Općine Vrbanja objavljuje:

 

O G L A S

 

 1. Predmet oglasa je zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u trajanju do 6 mjeseci u Općini Vrbanja radi obavljanja privremenih poslova na provođenju programa javnih radova na području Općine Vrbanja „Uredimo Općinu Vrbanja“, za više izvršitelja programa (predvidivo 5 osoba), a sve prema programu Javnih radova – mjerama i ciljanim skupinama odnosno subvencijama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2020. godini.

 

 1. Kratak opis poslova koji će obavljati izvršitelji programa:

– Komunalni radovi sukladno programu Javnih radova „Uredimo Općinu Vrbanja“

 

 1. Ciljane skupine:
 2. osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada i to

bez obzira na duljinu prijave u evidenciju: hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, žrtve seksualnog nasilja u ratu, hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, osobe uključene u probaciju, Romi, beskućnici/e, osoba koja pripada etničkoj manjini u državi članici i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšala izglede za pristup stalnom zaposlenju,

osobe starije od 50 prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci,

osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina.

 1. korisnici zajamčene minimalne naknade prijavljeni u evidenciju nezaposlenih.

osobe starije od 50 godina prijavljene u evidenciju kraće od 6 mjeseci,

osobe starije od 29 godina  prijavljene u evidenciju od 12 do 36 mjeseci,

mladi do 25 godina  prijavljeni u evidenciju do 36 mjeseci,

mladi od 25 do 29 godina prijavljeni u evidenciju od 6 mjeseci do 36 mjeseci

 

 

 

 

 1. Kandidati koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz prijavu dostaviti:
 • Prijava/životopis (navesti u koju se posebnu skupinu prijavitelj svrstava: npr. hrvatski branitelji, roditelji s 4 i više malodobne djece, osobe s invaliditetom ili sl… i dostaviti dokaz o istome)

–           presliku dokaza o završenoj školi

 • preslika osobne iskaznice
 • ispis staža iz E-knjižice
 • dokaz HZZ-a da se kandidat/kandidatkinja vodi u evidenciji nezaposlenih

osoba

 • eventualno, uvjerenje o osposobljenosti za rad na siguran način na održavanju

zelenih površina

 

Kandidat koji prema kriterijima zapošljavanja smatra da ima prioritet u zapošljavanju u obvezi je pozvati se na to pravo, te uz prijavu dostaviti dokaz o istome (rješenje, potvrdu nadležne institucije, izvod iz matične knjige rođenih odnosno umrlih i dr.) sukladno odredbama zakona i podzakonskih akata, kojima se utvrđuje prioritet pri zapošljavanju.

 

Napomena: Nezaposlene osobe moraju biti sa područja Općine Vrbanja.

 

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

 

 1. Prijave na Oglas se dostavljaju u roku 8 (osam) dana od dana objave na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Općine Vrbanja, a najkasnije do 24. srpnja 2020. godine, na adresu:

Općina Vrbanja

Trg dr. Franje Tuđmana 1

32254 Vrbanja

S naznakom „Za oglas Javnih radova – ne otvaraj!“

 

 1. Nepotpune i nepravodobno pristigle prijave neće se razmatrati.

 

 1. Vrijeme izvršenja navedenog Programa, te odabir osoba utvrdit će se u skladu s uvjetima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

Mjeru javnog rada ne može koristiti osoba koje je radila u javnom radu duljem od 12 mjeseci u posljednje tri godine.

Provjera zdravstvene sposobnosti će se izvršiti prema potrebi nakon odabira kandidata.

 

 1. O rezultatima Oglasa kandidati će biti izviješteni u zakonskom roku, a sve ostale obavijesti mogu se dobiti u Općini Vrbanja ili putem telefona 032/863-108.

 

 

NAČELNIK OPĆINE

                  Velimir Redl