REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VRBANJA
NAČELNIK
KLASA: 022-01/15-01/357
URBROJ: 2212/08-01/01-15-3
Vrbanja, 13. travnja 2015. godine

Na temelju članka 47. Statuta Općine Vrbanja (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske Županije br. 5/13), načelnik Općine Vrbanja objavljuje:

O G L A S

1. Predmet oglasa je zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u trajanju do 6 mjeseci u Općini Vrbanja radi obavljanja privremenih poslova na provođenju programa  javnih radova „Radom za zajednicu i sebe“ na području Općine Vrbanja, za 15 izvršitelja programa, a sve prema programu Javnih radova iz godišnjeg plana poticanja zapošljavanja za 2015. godinu, te mjerama i subvencijama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

2. Kratak opis poslova koji će obavljati izvršitelji programa:

–                     revitalizacija zapuštenih javnih površina

–                     pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama

–                     drugi poslovi utvrđeni Programom

3.        Ciljane skupine:

nezaposlene osobe bez završene srednje škole (prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 12 mjeseci),

–       nezaposlene osobe sa završenim  srednjoškolskim obrazovanjem i nezaposlene osobe starije od 50 godine (prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 24 mjeseci),

–       nezaposlene osobe bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju (prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 36 mjeseci),

4.        Kandidati koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz prijavu dostaviti:

–                     dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja

–                     životopis

–                     preslika osobne iskaznice

–                     dokaz HZZ-a da se kandidat/kandidatkinja vodi u evidenciji nezaposlenih

osoba

–                     eventualno, uvjerenje o osposobljenosti za rad na siguran način na održavanju

zelenih površina

Kandidat/kandidatkinja koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je na to pravo pozvati se u prijavi i priložiti dokaze, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Napomena: Nezaposlene osobe moraju biti sa područja Općine Vrbanja.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

5.      Prijave na Oglas se dostavljaju u roku 8 (osam) dana od dana objave na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Općine Vrbanja, a najkasnije do 21. travnja 2015. godine, na adresu:

Općina Vrbanja

Trg dr. Franje Tuđmana 1

32254 Vrbanja

S naznakom „Za oglas Javnih radova – ne otvaraj!“

6. Nepotpune i nepravodobno pristigle prijave neće se razmatrati.

7. Vrijeme izvršenja navedenog Programa, te odabir osoba utvrdit će se u skladu s uvjetima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

8. O rezultatima Oglasa kandidati će biti izviješteni u zakonskom roku, a sve ostale obavijesti mogu se dobiti u Općini Vrbanja ili putem telefona 032/863-108.

NAČELNIK OPĆINE

Ivica Sep