REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VRBANJA
        
KLASA: 022-01/19-01/433  
URBROJ: 2212/08-01/01-19-1  
Vrbanja, 08. travnja 2019. godine  

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava  KLASA: 910-04/17-07/10 URBROJ: 524-06-03-01/2-17-56  i odbranog projekta za financiranje Programa zapošljavanja žena Općina Vrbanja UP.02.1.1.05.0032 od 14. studenog 2017. godine, Općina Vrbanja objavljuje:

O G L A S

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme

  1. Predmet oglasa je zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Općini Vrbanja – zamjena do povratka službenice sa rodiljnog dopusta, radi obavljanja privremenih poslova u provođenju odabranog projekta za financiranje Programa zapošljavanja žena Općina Vrbanja UP.02.1.1.05.0032  Ministarstva rada i mirovinskog sustava za slijedeće radno mjesto i uvjete kako slijedi:
  • RAČUNOVODSTVENI REFERENT – Program zapošljavanja žena  Općina Vrbanja  – 1 izvršitelj (m/ž)

             Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u radni odnos, te sljedeće posebne uvjete:     

  • najmanje završena srednja stručna sprema IV stupnja – ekonomskog ili upravnog smjera ili gimnazije.

Osoba se zapošljava na određeno vrijeme, zamjena do povratka službenice sa rodiljnog dopusta, odnosnodok traje obveza za istim projektom.

  • Kratak opis poslova koji će obavljati izvršitelji programa:
  • sveukupno vođenje financija projekta i cjelokupno računovodstveno praćenje projekta.

3.          Prijavi je potrebno priložiti:

             – životopis,

            – dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),

            – dokaz o stručnoj spremi: preslik diplome, svjedodžbe

            – uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od šest mjeseci),

            – elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji 

            Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starija od jednog mjeseca),

            –  vlastoručno potpisana izjava o nepostojanju zapreka za prijam u službu iz članaka   

            15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

            samoupravi,

– dokaz HZZ-a da se kandidat/kandidatkinja vodi u evidenciji nezaposlenih osoba

            – prijava mora biti vlastoručno potpisana.

U prijavi na oglas navode se podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, e-adresa isključivo za potrebe provedbe oglasa).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata bit će predočen izvornik ili ovjerene preslike.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca te dokaz da je nezaposlen.

Sukladno članku 101. i 103. stavku 3. Zakona o hrvatskim braniteljima Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), upućujemo na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843  na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

4.      Prijave na Oglas se dostavljaju u roku 8 (osam) dana od dana objave na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Općine Vrbanja, a najkasnije do 16. TRAVNJA 2019. godine, na adresu:

Općina Vrbanja

Trg dr. Franje Tuđmana 1

32254 Vrbanja

S naznakom „Za oglas – računovodstveni referent!“

5.        Nepotpune i nepravodobno pristigle prijave neće se razmatrati.

           Općina Vrbanja zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog obrazloženja.

6.    O rezultatima Oglasa kandidati će biti izviješteni u zakonskom roku, a sve ostale obavijesti mogu se dobiti u Općini Vrbanja ili putem telefona 032/863-108.

OPĆINA VRBANJA