REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VRBANJA

    JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 112-02/23-01/2

URBROJ: 2196-31-03-1-23-35

U Vrbanji, 05. travnja 2023. godine

 

 

Na temelju članka 24. stavak 5., a u vezi s člankom 29. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08. 61/11., 04/18. i 112/19), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrbanja donosi

 

 

ODLUKU

 

o djelomičnom poništenju Oglasa

 

I.

 

Djelomično se poništava Oglas za prijam službenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrbanja na određeno vrijeme KLASA: 112-02/23-01/2; URBROJ: 2196-31-03-1-23-20 od 14. ožujka 2023. godine objavljen na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web stranici i Oglasnoj ploči Općine Vrbanja dana 14. ožujka 2023. godine u dijelu koji se odnosi na radno mjesto 1. Viši stručni suradnik – voditelj projekta „Program zapošljavanja žena Općine Vrbanja 3“– jedan izvršitelj/ica na određeno vrijeme (okvirno 8 mjeseci) uz obvezan probni rad u trajanju od dva mjeseca.

 

II.

 

Odluka o poništenju Oglasa u tom dijelu objavljuje se na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Općine Vrbanja.

 

III.

 

Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

 

IV.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

PROČELNIK

 

Martina Cigić, mag.iur.