REPUBLIKA  HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VRBANJA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:  322-01/18-01/1311

URBROJ:  2212/08-01/01-18-1

Vrbanja, 06. studenog 2018. godine

Na temelju članka 30. Statuta Općine Vrbanja (“Službeni Vjesnik” Vukovarsko-srijemske Županije  br. 5/13 i 1/18) i članka 27. Poslovnika općinskog vijeća Općine Vrbanja, općinsko vijeće na svojoj 11. sjednici održanoj dana 06. studenog 2018. godine, donijelo je:

O D L U K U

o sufinanciranju označavanja pasa mikročipom, prvog cijepljenja, te kastracije/sterilizacije pasa

na području Općine Vrbanja

I

Općina Vrbanja sufinancirati će  cijepljenje i označavanje pasa mikročipom,  te sterilizaciju/kastraciju pasa čiji vlasnici imaju prebivalište  na području Općine Vrbanja i to za najviše jednog psa u kalendarskoj godini, kako slijedi:

  • Prvo cijepljenje i označavanje psa mikročipom u 100% iznosu
  • Sterilizaciju/kastraciju pasa u 50% iznosu.

Do punog iznosa, trošak će snositi vlasnici životinje.

Sterilizacija/kastracija obavlja se samo na psima koji su označeni sukladno Pravilniku o označavanju pasa (NN 72/10).

Ova odluka ne odnosi se na uzgajivače pasa u komercijalne svrhe.

II

Sufinanciranje iz točke I. ove Odluke traje dok se ne iskoriste sredstva osigurana u proračunu Općine Vrbanja.

III

Označavanje, cijepljenje i sterilizacija/kastracija životinja sufinancirati će se na način da davatelj usluge (veterinarska stanica/ambulanta) dostavi do 15. u mjesecu u Općinsku upravu račun za izvršenu uslugu u iznosu sufinanciranja u čijem se prilogu nalazi popis korisnika usluga za prethodni mjesec.

U svrhu realizacije ove Odluke Općinski načelnik zaključiti će Ugovor o sufinanciranju sa zainteresiranim veterinarskim stanicama/ambulantama.

IV

Ova Odluka objavit će se u Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske županije, a stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik općinskog vijeća

Zlatko Balta dipl. ing. šum.