Na temelju članka 21. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 94/13, 73/17), članka 5. st. 4. i čl. 29. st. 2. te st. 3. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 3/17) te članka 47. Statuta Općine Vrbanja (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 5/13.), a u skladu s člankom 29. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 3/17) načelnik Općine Vrbanja 16.02.2018. god. donio je:

ODLUKU

o započinjanju postupka ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja Plana gospodarenja otpadom Općine Vrbanja za razdoblje od 2018. do 2024. godine na okoliš

Ovom Odlukom započinje postupak ocjene o potrebi provedbe strateške procjene (u daljnjem tekstu: Postupak), utjecaja Plana gospodarenja otpadom Općine Vrbanja za razdoblje od 2018. do 2024. godine (u daljnjem tekstu: Plan) na okoliš.

Postupak ocjene provodi Općina Vrbanja u suradnji s Upravnim odjelom za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije (u daljnjem tekstu: Županija), na temelju mišljenja dobivenog od Službe za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije, KLASA: 351-03/18-02/2, URBROJ: 2196/1-14-01-18-2, po kojem je za Plan potrebno provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš.

Osnovni razlozi za izradu i donošenje Plana su:

–        donošenje Plana određeno je člankom 21. st. 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17)

–        usklađenje s Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine (NN 3/17) kao planom višeg reda te važećim zakonskim propisima vezanim uz gospodarenje otpadom

–        prethodni Plan gospodarenja otpadom Općine Vrbanja bio je na snazi od 2008.-2016. godine te je tijekom 2017. godine pokrenut postupak izrade Plana gospodarenja otpadom Općine Vrbanja za razdoblje od 2018. do 2024. godine.

Cijeli tekst odluke možete preuzeti na slijedećoj poveznici:

ODLUKA o započinjanju postupka ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja Plana gospodarenja otpadom Općine Vrbanja za razdoblje od 2018. do 2024. godine na okoliš