Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj 153/13, 65/17, 114/18 39/19 i 98/19) i članka  30. Statuta Općine Vrbanja (“Službeni vjesnik” Vukovarsko – srijemske županije, broj 5/13, 1/18), Općinsko vijeće Općine Vrbanja je na svojoj 21. sjednici održanoj dana 01.lipnja 2020. godine donijelo

ODLUKU

O IZRADI II. IZMJENA I DOPUNA

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE VRBANJA

Članak 1.

(1) Donosi se Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrbanja (“Službeni vjesnik” Vukovarsko – srijemske županije, broj 06/05, 04/16 i 05/16 – pročišćeni tekst), (u nastavku: II. izmjene i dopune PPUO Vrbanja).

(2) Ovom Odlukom utvrđuju se pravna osnova i razlozi za izradu, obuhvat, ocjena stanja u obuhvatu, ciljevi i programska polazišta, način pribavljanja stručnih rješenja, popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu iz područja svog djelokruga, te rokovi za izradu i izvori financiranja II. izmjena i dopuna PPUO Vrbanja.

(3) Nositelj izrade odgovoran za postupak izrade i donošenja II. izmjena i dopuna PPUO Vrbanja je Jedinstveni upravni odjel Općine Vrbanja.

(4) Stručni izrađivač II. izmjena i dopuna PPUO Vrbanja bit će tvrtka Centar za prostorno uređenje i arhitekturu d.o.o. iz Zagreba, pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti prostornog uređenja koja zadovoljava uvjete iz Pravilnika o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (“Narodne novine”, broj 136/15), (u nastavku: stručni izrađivač).

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE II. IZMJENA I DOPUNA PPUO VRBANJA

Članak 2.

(1) II. izmjene i dopune PPUO Vrbanja izrađuju se i donose u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj 153/13, 65/17, 114/18 39/19 i 98/19) (u nastavku: ZPU) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (“Narodne novine”, broj 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04), te drugih zakona i propisa koji reguliraju problematiku prostornog uređenja.

(2) Sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine”, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (“Narodne novine”, broj 03/17) postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za II. izmjene i dopune PPUO Vrbanja provest će se temeljem prethodno pribavljenog mišljenja Službe za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije.

RAZLOZI DONOŠENJA II. IZMJENA I DOPUNA PPUO VRBANJA

Članak 3.

II. izmjene i dopune PPUO Vrbanja izrađuju se u svrhu ostvarivanja preduvjeta za osnivanje Poduzetničke zone “Vrbanja 2” u sklopu građevinskog područja naselja Vrbanja.

OBUHVAT II. IZMJENA I DOPUNA PPUO VRBANJA

Članak 4.

(1) II. izmjene i dopune PPUO Vrbanja odnose se isključivo na izmjene dijelova tekstualnog i grafičkog dijela plana u svrhu ostvarivanja preduvjeta za osnivanje Poduzetničke zone “Vrbanja 2” na k. č. br. 1865/1, 1865/3, 2797/1 i 2797/2 (dio), sve k.o. Vrbanja.

(2) II. izmjenama i dopunama nije obuhvaćeno usklađenje PPUO Vrbanja sa u međuvremenu donesenim zakonima i propisima, kao niti druge izmjene i/ili dopune koje bi bile rezultat zahtjeva nadležnih javnopravnih tijela  te primjedbi sudionika u javnoj raspravi, a koje se ne odnose na programska polazišta iz stavka 1. ovog članka.

CIJELI TEKST ODLUKE MOŽETE POGLEDATI NA SLIJEDEĆOJ POVEZNICI: