Naručitelj: OPĆINA VRBANJA
je objavio “Obavijest o nadmetanju” u elektroničkom oglasniku javne nabave RH
za otvoreni postupak javne nabave: Sanacija nogostupa,

Datum objave: 19.4.2023.
broj objave: 2023/S 0F2-0016674.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje