REPUBLIKA HRVATSKA

URED DRŽAVNE UPRAVE U

VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ  ŽUPANIJI

Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove Vukovar

V U K O V A R

O B A V I J E S T

građanima koji su u postupku stambenog zbrinjavanja

o kriterijima za bodovanje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje

Uredbom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima za bodovanje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje propisuju se kriteriji za bodovanje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje za sastavljanje liste prvenstva.

Pozivaju se svi građani koji su u postupku stambenog zbrinjavanja da dostave svu potrebnu dokumentaciju za bodovanje do 15. veljače 2015. g. kako bi ostvarili pravo na bodove koji im pripadaju.

Liste prvenstva se sastavljaju od pravodobno podnesenih i potpunih zahtjeva za stambeno zbrinjavanje, bodovanih u skladu s kriterijima koji posebno uključuju stambeni status, uvjete stanovanja, prebivanje na određenom području, primanja, stručnu spremu, životnu dob, broj članova te broj djece u obitelji koja se stambeno zbrinjava, kao i statuse priznate po posebnim propisima hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, invalidima, žrtvama nasilja u obitelji te izbjeglicama, prognanicima i povratnicima.

Zahtjevi koji su bili na listi prvenstva iz 2014. g., a za koje nije donijeto riješenje o ostvarivanju prava na stambeno zbrinjavanje, prenijet će se na listu prvenstva za 2015. g., pri čemu su stranke dužne radi bodovanja istih, dostaviti primanja za zadnja tri mjeseca i ostalu dokumentaciju koja je bitna za bodovanje i rješavanje zahtjeva.

Za ostvarivanje bodova navedenih u članku 4. ove Uredbe potrebna je slijedeća dokumentacija, za bodove:

– za djecu predškolske dobi potreban je izvod iz matične knjige rođenih, za školsku djecu potvrda iz škole ili fakulteta,

– dokaz o plaći od poslodavca u posljednja tri mjeseca za sve članove obitelji ili ako nije zaposlen dokaz o nezaposlenosti za punoljetne članove obitelji koji nisu na redovnom školovanju,

– diploma ili svjedodžba o završenom obrazovanju za sve članove obitelji navedene na zahtjevu,

– uvjerenje o prebivalištu podnositelja zahtjeva,

– preslika osobne iskaznice,

– dokaz o najmu ili korištenju stambene jedinice, a za stanovanje kod člana obitelji treba dostaviti potpisanu izjavu i ovjerenu kod javnog bilježnika,

– izvršno rješenje o statusu člana obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,

– izvršno rješenje o statusu HRVI iz Domovinskog rata,

– dokaz o utvrđenoj invalidnosti,

– izvadak iz Registra branitelja,

– zapisnik nadležne policijske uprave i socijalna anamneza nadležnog centra za socijalnu skrb, u slučaju žrtava nasilja u obitelji,

– potvda o statusu prognanika, povratnika ili izbjeglice.

Za ostvarivanje dodatnih bodova za darovanje građevinskog materijala, podnositelj zahtjeva daje izjavu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću ovjerenu kod javnog bilježnika i to:

– ako boravi u kući koja se smatra neuseljivom po članku 9.a Zakona o područjima posebne državne skrbi,

– za izgradnju nove kuće na građevinskom zemljištu,

– ako boravi u stambenoj jedinici nedostatne površine propisane Zakonom o područjima posebne državne skrbi.

Kontakt telefoni: 032/ 492-078

032/ 492-076

032/ 492-082

032/ 492-089

PREDSTOJNIK UREDA

Goran Bošnjak, mag. iur.