REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VRBANJA

OPĆINSKI NAČELNIK

 

KLASA:  112-01/23-01/3

URBROJ: 2196-31-02-1-23-1

Vrbanja, 15. ožujka 2023. godine

 

Na temelju članka 47. Statuta Općine Vrbanja (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske Županije br. 5/13., 1/18. i 4/21.), te Ugovora o pružanju socijalnih usluga sklopljenog između Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i Općine Vrbanja od dana 18. siječnja 2023. godine, Općinskin ačelnik objavljuje:

 

O G L A S

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme

 

Predmet oglasa je zasnivanje radnog odnosa na poslovima radnog mjesta – Pomoćni radnik, jedan izvoditelj/ica na određeno vrijeme i to za vrijeme trajanja Programa “Pomoć u kući starijim osobama”.

 

Predmet oglasa je popunjavanje radnog mjesta na određeno vrijeme, koje radno mjesto je ostalo upražnjeno odlaskom radnika.

 

OPĆI UVJETI:

 

 • Punoljetnost
 • Hrvatsko državljanstvo
 • Zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

 

POSEBNI UVJETI:

 

 • Razina obrazovanja: Najmanje završena osnovna škola
 • Vozački ispit: B kategorija
 • Radno iskustvo: Nije važno

 

OPIS POSLOVA:

 

Opis poslova određen je Programom “Pomoć u kući starijim osobama” Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Općine Vrbanja.

Uvid u Program može se izvršiti u Općini Vrbanja.

 

 

 

 

UZ VLASTORUČNO POTPISANU PRIJAVU KANDIDATI SU DUŽNI PRILOŽITI:

 

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe, uvjerenja ili potvrde)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili preslika osobne iskaznice)
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO odnosno elektroničk zapis o radno pravnom statusu (e-radna knjižica), ne starije od 30 dana od dana objave oglasa
 • presliku vozačke dozvole B-kategorije

 

Dokumentacija se dostavlja u neovjerenoj preslici.

 

Ukoliko je kandidat prošao obuku o osposobljenosti za rad na siguran način na održavanju zelenih površina, potrebno je uz dokumentaciju priložiti presliku certifikata/potvrde o osposobljenosti.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine br. 84/21) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 84/21), dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na oglas dužan je priložit i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji.

 

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 86/92 – pročišćeni tekst, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13. i 98/19.), uz prijavu na oglas dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine br. 84/21), uz prijavu na oglas dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz članka 49. stavka 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.

 

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18. i 32/20.), uz prijavu na oglas dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, odnosno javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

 

Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ako na kraju provedene prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, kandidati koji su po rang-listi ostvarili najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost prilikom zapošljavanja ima onaj kandidat koji se u svojoj prijavi pozvao na to pravo i isto dokazao s priloženim dokazima.

 

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Oglasu odnose se jednako namuški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

 

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku 8 (osam) dana od dana objave oglasa na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

Prijave se dostavljaju na adresu: Općina Vrbanja, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 32254 Vrbanja s naznakom “Za oglas za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme – pomoćni radnik – Ne otvaraj”.

 

Nepotpune i nepravodobno pristigle prijave neće se razmatrati.

 

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa, bit će pozvani na razgovor (intervju) koji će se održati u prostorijama Općine Vrbanja, o čijem će terminu biti pravovremeno obaviješteni. Za kandidate koji iz bilo kojeg razloga ne pristupe razgovoru (intervjuu), smatrat će se da su povukli prijavu na oglas.

 

Provjera zdravstvene sposobnosti izvršiti će se prema potrebi nakon odabira kandidata.

 

O rezultatima oglasa kandidati će biti izvješteni u zakonskom roku, a sve ostale obavijesti mogu se dobiti u Općini Vrbanja ili putem telefona 032/863-108.

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Velimir Redl