REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VRBANJA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Klasa: 022-01/20-01/ 773

Urbroj: 2212/08-01/01-20-1

Vrbanja, 30. lipnja 2020. godine

 

Na temelju članka 28. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj: 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za Projekt Zaželi- Program zapošljavanja žena- faza II, kodni broj: UP.02.1.1.13.0136, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrbanja raspisuje:

 

O G L A S

za prijam službenika u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrbanja, na određeno vrijeme, na radna mjesta:

 

 

  1. Viši stručni suradnik- Voditelj projekta Zaželi– Program zapošljavanja žena- faza II- 1 izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta (15 mjeseci), uz obvezni probni rad od dva mjeseca.

Opći uvjeti za prijem:

– punoljetnost

– hrvatsko državljanstvo

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidati za radno mjesto moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete za prijem:

– visoka stručna sprema/magistar društvene struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

 

  1. Viši referent- Administrator projekta Zaželi– Program zapošljavanja žena- faza II- 1 izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta (15 mjeseci), uz obvezni probni rad od dva mjeseca.

Opći uvjeti za prijem:

– punoljetnost

– hrvatsko državljanstvo

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidati za radno mjesto moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete za prijem:

– viša stručna sprema sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik ekonomskog, pravnog ili upravnog smjera.

 

 

  1. Računovodstveni referent- Financijski voditelj projekta Zaželi– Program zapošljavanja žena- faza II- 1 izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta (15 mjeseci), uz obvezni probni rad od dva mjeseca.

Opći uvjeti za prijem:

– punoljetnost

– hrvatsko državljanstvo

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidati za radno mjesto moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete za prijem:

– srednja stručna sprema IV stupnja ekonomskog ili upravnog smjera ili gimnazije, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

 

  1. Referent- Koordinator projekta Zaželi– Program zapošljavanja žena- faza II- 1 izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta (15 mjeseci), uz obvezni probni rad od dva mjeseca.

Opći uvjeti za prijem:

– punoljetnost

– hrvatsko državljanstvo

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidati za radno mjesto moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete za prijem:

– srednja stručna sprema IV stupnja ekonomskog ili upravnog smjera ili gimnazije, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

 

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Na oglas se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

– životopis,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu ( preslika osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice ili domovnice),

– dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome, svjedodžbe, potvrde ili uvjerenja,

– uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka ( ne starije od šest mjeseci),

– dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima- preslika ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrda, te elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvtaskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

– vlastoručno potpisanu izjavu da kod kandidata ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,

– vlastoručno potpisanu izjavu kandidata o prihvaćanju javne objave podataka kandidata prijavljenog na natječaj na službenim internetskim stranicama Općine Vrbanja

– prijava mora biti vlastoručno potpisana.

 

Služba na određeno vrijeme za potrebe rada na aktivnostima vezanim uz projekt koji se financira iz fondova Europske unije ne može postati služba na neodređeno vrijeme.

U prijavi je potrebno navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum rođenja, adresa stanovanja, OIB te po mogućnosti adresu elektroničke pošte).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata bit će predočen izvornik ili ovjerene preslike.

Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslik vjenčanog ili rodnog lista i slično).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca te dokaz da je nezaposlen.

Sukladno odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji upućujemo na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 na kojoj su navedeni dokazi za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, način obavljanja i rokove prethodne provjere znanja i sposobnosti i iz kojeg područja će se provoditi prethodna provjera znanja i sposobnosti te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

S kandidatima prijavljenim na oglas provest će se testiranje i intervju, radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova  radnog mjesta za koje se primaju.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na oglas. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta biti će objavljeni na web stranici Općine Vrbanja.

 

Pisane prijave s prilozima dostavljaju se poštom preporučeno ili neposredno Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrbanja, Općina Vrbanja, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 32254 Vrbanja, u roku od osam dana od objave natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, s naznakom ,,za natječaj – Viši stručni suradnik-voditelj projekta Zaželi/ Viši referent-Administrator projekta Zaželi/ Računovodstveni referent- Financijski voditelj projekta Zaželi/ Referent-Koordinator projekta Zaželi (upisati radno mjesto za koje se podnosi prijava)- ne otvaraj”.

 

Kandidati će o rezultatima oglasa biti obaviješteni u zakonskom roku.

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Po raspisanom oglasu ne mora se izvršiti prijam te se u tom slučaju donosi odluka o poništenju javnog natječaja.

 

Oglas za prijam u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrbanja na određeno vrijeme

 

Obavijesti i upute kandidatima- ZAŽELI FAZA II 2020

 

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela

Marinella Nikolić