REPUBLIKA  HRVATSKA

VUKOVARSKO -SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VRBANJA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 302-02/19-01/84

URBROJ: 2212/08-01/01-19-1

Vrbanja, 22. siječnja 2019. godine

Na temelju članka 30. Statuta Općine Vrbanja (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske Županije br. 5/13 i 1/18), Općinsko vijeće Općine Vrbanja na svojoj  13. sjednici održanoj dana 22. siječnja 2019. godine, d o n o s i

O D L U K U

o mjerama poticaja  kupovine prve nekretnine na području Općine Vrbanja

Članak 1.

Ovom odlukom uređuju se opći uvjeti, mjere i postupak za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava (u daljnjem tekstu: poticaj)  obiteljima (u daljnjem tekstu: korisnici poticaja) za kupovinu prve nekretnine kojom rješava vlastito stambeno pitanje na području Općine Vrbanja (u daljnjem tekstu: Općina).

Članak 2.

Općina će korisnicima poticaja koji su tijekom tekuće kalendarske godine kupili nekretninu za stanovanje  na području Općine u 1/1 dijelu vlasništva, dodijeliti poticaj u iznosu od 20.000,00kuna.

Odobrena sredstva poticaja doznačuju se na račun korisnika poticaja.

Poticaj po ovoj Odluci se može ostvariti samo jedanput.

Članak 3.

Pravo na ostvarivanje poticaja iz članka 2. ove Odluke imaju korisnici poticaja uz uvjet da  korisnik poticaja ili članovi njegove uže obitelji  nemaju u vlasništvu stan, kuću, kuću za odmor ili sličan objekt pogodan za stanovanje u tuzemstvu i inozemstvu.

Članovi uže obitelji u smislu ove Odluke smatraju se bračni drug i djeca.

Članak 4.

Korisnici poticaja iz ove Odluke imaju sljedeće obveze:

– korisnik i svi članovi uže obitelji korisnika poticaja moraju  prijaviti prebivalište na adresi nekretnine za koju je odobren poticaj te moraju zadržati prebivalište neprekinuto sljedećih 5 godina.

Članak 5.

Poticaj po ovoj Odluci dodjeljuje se na temelju javnog natječaja koji raspisuje Općinski načelnik jednom godišnje.

Natječaj za dodjelu poticaja objavljuje se  na službenoj web stranici Općine i traje do utroška sredstava.

Natječaj za dodjelu poticaja sadrži:

– opće uvjete i kriterije za dodjelu poticaja,

– visinu poticaja,

– naziv dokumentacije koju treba dostaviti,

– naziv tijela kome se prijave podnose,

– rok za dostavu prijava,

– rok u kojem će biti objavljeni rezultati natječaja,

– napomena da se nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće razmatrati.

za sudjelovanje u natječaju uz prijavu treba dostaviti slijedeću dokumentaciju:

– presliku kupoprodajnog ugovora  (ovjeren kod javnog bilježnika),

– zemljišno-knjižni izvadak za kupljenu nekretninu,

– kopiju katastarskog plana za kupljenu nekretninu,

– potvrdu zemljišnoknjižnog odjela o nepostojanju vlasništva nad drugim nekretninama na području Općine

Vrbanja (osim sufinancirane nekretnine)

– izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da korisnici poticaja nemaju stan, kuću ili kuću za odmor pogodnu za

stanovanje u tuzemstvu ili inozemstvu ,

– potvrde o prebivalištu (s adresom na kupljenoj nekretnini)

– podatke o bankovnom računu korisnika poticaja.

Članak 6.

Nakon provedenog natječaja, Povjerenstvo za dodjelu poticaja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje se sastoji od pet članova (predsjednika i 4 člana)  koje imenuje Općinsko vijeće, razmatra prijave na natječaj za dodjelu poticaja u skladu s kriterijima utvrđenim u ovoj Odluci i predlaže Općinskom načelniku  listu korisnika poticaja.

Na temelju prijedloga Povjerenstva, Općinski načelnik donosi odluku o dodjeli poticaja.

Članak 7.

Nakon donošenja odluke o dodjeli poticaja, korisnik poticaja i Općina zaključuju ugovor koji najmanje sadrži:

– podatke o ugovornim stranama,

– podatke o nekretnini,

– iznos poticaja,

– prava i obveze ugovornih strana,

– način vraćanja poticaja u slučaju nepoštivanja ugovornih obveza,

– ostale kriterije, prava i obveze ugovornih strana.

Članak 8.

Kao garanciju za ispunjenje uvjeta iz ove Odluke, korisnik poticaja prije zaključenja ugovora iz članka 7. ove Odluke, mora dostaviti Općini bjanko zadužnicu najmanje u vrijednosti dodijeljenog poticaja ovjerenu kod javnog bilježnika.

Korisnik poticaja je dužan na zahtjev Općine dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta koje proizlaze iz ove Odluke.

U slučaju da korisnik poticaja ne ispuni neki uvjet iz ove Odluke dužan je Općini vratiti dobivena sredstva uvećano za zakonske zatezne kamate najkasnije 60 dana nakon što nastane neispunjenje nekog od uvjeta.

Članak 9.

Jedinstveni upravni odjel Općine Vrbanja dužan je voditi evidenciju o dodijeljenim poticajima.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske županije“.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Zlatko Balta dipl.ing.šum.