Na temelju članka 46. Statuta Općine Vrbanja (“Sl. Vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 17/09)  i  Odluke KLASA: 604-02/10-01/1713, UR.BROJ: 2212/08-01/01-10-1 od 22. listopada 2010. godine, raspisuje se:

N A T J E Č A J

za dodjelu studentskih stipendija


Predmet ovog Natječaja je dodjela studentskih stipendija studentima s prebivalištem na području Općine Vrbanja.

Svi studenti koji se kandidiraju za dodjelu studentskih stipendija dužni su dostaviti:

– Zamolbu za dodjelu stipendije s kratkim životopisom (preuzeti obrazac ispod),
– potvrdu fakulteta o upisu na II, III, IV ili V. godinu studija,
– potvrdu o prebivalištu,
– prijepis ocjena za prethodnu godinu obrazovanja,
– presliku domovnice
– izjavu podnositelja zahtjeva da ne prima stipendiju po nekoj drugoj osnovi, ovjerenu kod javnog
bilježnika,
– izjavu o zajedničkom kućanstvu (izdanu od podnositelja Zahtjeva),
– potvrdu Porezne uprave o prihodima svih članova kućanstva,
– potvrdu nadležnog Zavoda za zapošljavanje u svrhu dokaza o nezaposlenosti,
– potvrdu Općine Vrbanja o izvršenju svih financijskih obveza.
.

Pravo natjecanja imaju studenti koji su po prvi put upisali  II, III, IV ili V. godinu studija, hrvatski državljani koji unazad jednu godinu imaju prebivalište na području Općine Vrbanja i ne primaju stipendiju po nekoj drugoj osnovi. Prednost pri dodijeli imat će kandidati s boljim prosjekom ocjena, manjim prihodima i studenti koji žive u obitelji s više djece.

Rok za podnošenje prijava za dodjelu studentskih stipendija je 15 dana od dana objave natječaja, a najkasnije do 05. studenog 2010. godine.

Broj dodjeljenih studentskih stipendija ovisit će o financijskim mogućnostima Općine Vrbanja i broju prijavljenih studenata.

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati.

Kandidati će biti izvješteni u roku od petnaest dana od dana donošenja Odluke o dodjeli studentskih stipendija u pismenom obliku.

Prijave za dodjelu studentskih stipendija podnose se na adresu: OPĆINA VRBANJA, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 32254 Vrbanja, s naznakom “za studentske stipendije”.

Sve detaljnije obavijesti mogu se dobiti u Općini Vrbanja neposredno ili na telefon: 032/863-108.

OPĆINSKI NAČELNIK

Zamolba za dodjelu stipendija