Temeljem članka 15. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Vrbanja (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 3/11), načelnik Općine Vrbanja raspisuje

N A T J E Č A J
za davanje u zakup zemljišta radi postavljanja pokretnog ugostiteljskog objekta brze prehrane

Članak 1.

Raspisuje se Natječaj za davanje u zakup zemljišta za postavljanje pokretnog ugostiteljskog objekta brze prehrane na području Općine Vrbanja na lokaciji:
1. Vrbanja, Trg dr. Franje Tuđmana 1, dio k.č. 100/1 k.o. Vrbanja (u neposrednoj blizini tržnice), za postavljanje pokretnog ugostiteljskog objekta brze prehrane, ukupne površine     18 m².

Članak 2.

Namjena kioska prema lokacijama:
a) za lokaciju pod rednim brojem 1. – poslovna namjena ( trgovačka i obrtnička djelatnost – pokretni ugostiteljski objekt brze prehrane).

Članak 3.

Pokretni ugostiteljski objekt mora zadovoljiti uvjete postavljanja:
– pravokutnog tlocrta,
– dimenzije mogu biti:
dužine do 6,00 m, širine do 3,00 m, visine do 3 m.

Članak 4.

Općina Vrbanja kao zakupodavac nije obvezan osigurati priključak struje, vode i kanalizacije.

Članak 5.

Početna cijena mjesečnog zakupa zemljišta utvrđuje se:
– za lokaciju 1. u iznosu od 5,00 kn/m².

Članak 6.

Lokacije iz članka 1. ovog Natječaja daju se u zakup na vrijeme od 5 (slovima: pet) godina.

Članak 7.

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju:
– fizičke osobe državljani Republike Hrvatske,
– strani državljani kojima je izdana poslovna dozvola,
– pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i
– inozemne pravne osobe koje su u Republici Hrvatskoj osnovale podružnicu,
ako su registrirani za obavljanje djelatnosti koja je predviđena za lokaciju, te ako nemaju dospjelih nepodmirenih dugovanja prema Općini Vrbanja.

Članak 8.

Ponuditelji koji sudjeluju na Natječaju dužni su uplatiti jamčevinu u iznosu od 90,00 kn.
Jamčevina se uplaćuje na IBAN Općine Vrbanja broj: HR8523400091850500000.

Ponuditelju koji ne uspije sa svojom ponudom uplaćena će se jamčevina vratiti odmah po donošenju Odluke o izboru najpovoljnije ponude, a najpovoljnijem ponuditelju jamčevina će se uračunati u zakupninu.
Ponuditelj čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, u slučaju odustajanja od ponude gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Članak 9.

Najpovoljnija ponuda je ona koja uz ispunjenje uvjeta iz Natječaja sadrži i najvišu ponuđenu mjesečnu zakupninu.

Članak 10.

Pisana ponuda mora sadržavati:
1. ime i prezime, OIB, prebivalište, odnosno naziv i sjedište ponuditelja,
2. presliku obrtnice ako je ponuditelj obrtnik, presliku rješenja o upisu u sudski registar za
pravne osobe odnosno presliku poslovne dozvole ako je ponuditelj stranac,
3. brojkama i slovima točno ispisan iznos mjesečne zakupnine po 1m²,
4. dimenzije pokretnog objekta,
5. dokaz o uplati jamčevine,
6. potvrdu o nepostojanju nepodmirenih dospjelih obveza prema Općini Vrbanja,
7. presliku broja tekućeg ili žiro računa ponuditelja na koji će se izvršiti povrat uplaćene jamčevine u slučaju da isti nije najpovoljniji ponuditelj,
8. izjavu ponuditelja kojom se obvezuje da će u slučaju da njegova ponuda bude prihvaćana, sklopiti ugovor o zakupu na njegov trošak,
9. izjavu ponuditelja da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja te da njegova ponuda ostaje na snazi 60 dana računajući od dana otvaranja ponuda.

Članak 11.

Pisane ponude s pripadajućim dokazima i prilozima i ponuđenom visinom zakupnine ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici putem urudžbenog zapisnika Općine Vrbanja ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu:
Općina Vrbanja,Trg dr. Franje Tuđmana 1, 32254 Vrbanja,
s naznakom “Ponuda za zakup zemljišta radi postavljanja pokretnog ugostiteljskog objekta brze prehrane – ne otvarati”

Rok za dostavljanje ponuda je 15 dana od dana objave Natječaja na oglasnim pločama Općine Vrbanja i objave na web stranici www.opcina-vrbanja.hr
Danom predaje prijave smatra se dan predaje prijave u Općini Vrbanja, odnosno dan predaje prijave na poštu preporučenom pošiljkom.

Članak 12.

Javno otvaranje ponuda održat će se 24.05.2017. god. u prostorijama Općine Vrbanja, s početkom u 12,00 sati.
Ponuditelji imaju pravo biti nazočni otvaranju ponuda osobno ili putem punomoćnika uz punomoć za zastupanje ovjerenu kod javnog bilježnika.
Nepotpune ponude neće se razmatrati.
U slučaju da dva ili više ponuditelja ponude jednaku zakupninu, usmenim nadmetanjem između tih ponuditelja utvrdit će se najpovoljnija ponuda.

Članak 13.

Odluka o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja bit će dostavljena svim ponuditeljima pisanim putem u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnije ponude.

Općina Vrbanja zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu , bez obzira na ponudbene uvjete.

Članak 14.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je prije potpisa Ugovora o zakupu uplatiti novčani iznos u visini tri (3) mjesečne zakupnine, a kao osiguranje redovnog podmirenja zakupnine.
U slučaju neispunjenja navedene obveze, držat će se da je najpovoljniji ponuditelj odustao od potpisa Ugovora o zakupu, te nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.
U slučaju odustajanja prvog najpovoljnijeg ponuditelja od ponude iz bilo kojeg razloga isti gubi pravo na povrat jamčevine.

Članak 15.

Ukoliko ne pristigne niti jedna ponuda, Natječaj ostaje otvoren dok se ne javi prvi ponuditelj kojem će se zemljište dati u zakup u visini početnog iznosa zakupnine.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VRBANJA
NAČELNIK

Ivica Sep

KLASA: 944-15/17-01/448
URBROJ: 2212/08-01/01-17-2

Vrbanja, 02.05.2017.