Lag Šumanovci

Vladimira Nazora 8

32257 Drenovci, tel: 032/862-837

OIB:77805974038

www.lag-sumanovci.hr

e-mail: sumanovci.lag@gmail.com

U sklopu projekta„Mladi za razvoj lokalne zajednice“– koji je podnesen na poziv za podnošenje zahtjeva za korištenje sredstava za poticanje zapošljavanja u 2015. godini, točnije za mjeru „Mladi za EU“ – suradnici na EU projektima u nevladinom sektoru i organizacijama socijalnih partnera – javni radovi za mlade, objavljuje se

JAVNI POZIV

za prijavu kandidata za izvršavanje javnih radova suradnika na EU projektima

u nevladinom sektoru i organizacijama socijalnih partnera

I.

U sklopu projekta „Mladi za razvoj lokalne zajednice“LAG „Šumanovci“ raspisuje javni poziv za izbor 3 kandidata za obavljanje javnih radova suradnika na EU projektima u nevladinom sektoru i organizacijama socijalnih partnera na vrijeme od 6 mjeseci u punom radnom vremenu (8 sati).

II.

Cilj raspisivanja javnog poziva je pronalazak stručnog kadra srednje i visoke stručne spreme koji će iskustvom rada u našoj organizaciji vezanim uz pripremu i prijavu EU projekata ojačati svoje kompetencije za zapošljavanje i samozapošljavanjeali i stečenim kompetencijama utjecati na podizanje kvalitete rada i programa lokalnih organizacija civilnog društva.

III.

Kandidati/kinje (dalje: kandidat) koji se prijavljuju na ovaj Javni poziv moraju

ispunjavati sljedeće uvjete:

– da su nezaposlene mlade osobe do 29 godina prijavljene u evidenciji nezaposlenih kod HZZ-a,  bez obzira na radni staž

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij svih  smjerova ili specijalistički diplomski stručni studij društvenog ili humanističkog smjera (VSS / 300 ECTS bodova), 3 kandidata

– da su osposobljene za rad na računalu

– da poznaju engleski jezik u govoru i pismu.

– da imaju prebivalište na području LAG-a

Od kandidata/kinja očekujemo:

– dobre komunikacijske vještine;

– sposobnost suradničkog vođenja i timskog rada;

– spremnost na učenje i unapređenje profesionalnih kompetencija.

Prednost: dozvola B kategorije

IV.

Uz prijavu na javni poziv, kandidati su dužni priložiti:

– životopis s osobnim podacima (Europass)

– dokaz o stručnoj spremi (neovjerena preslika)

– potvrdu o nezaposlenosti

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (neovjerena preslika)

– dokaz o prebivalištu (neovjerena preslika osobne iskaznice)

Kandidati koji zadovoljne kriterije biti će pozvani na motivacijski razgovor, a procjenu i odabir osoba izvršiti će Komisija koju čine članovi LAG-a Šumanovci.

Obavijest o pozivu na razgovor (dan, sat i mjesto) biti će objavljena na Internet stranici LAG-a „Šumanovci“ www.lag-sumanovci.hr najkasnije deset (10) dana od proteka roka za dostavu prijava.

V.

Javni rad za mlade obavlja se:

– na temelju pisanog ugovora sa odgovornom osobom u organizaciji

– prema Programu javnog rada

Osobe zaposlene na javnom radu ostvaruju pravo na plaću u iznosu od 3.553,66 kuna bruto.

VI.

Osobe koje su radile u javnom radu u vremenu duljem od 18 mjeseci unazad 5 godina

ne mogu biti uključene u javni rad.

Sve nezaposlene osobe koje su bile uključene u mjeru obrazovanje nezaposlenih, i stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa mogu se uključiti u javni rad.

VII.

Prijave se dostavljaju:

– elektroničkim putem na e- mail adresu sumanovci.lag@gmail.com

– pismenim putem na adresu LAG Šumanovci, V. Nazora 8, 32257 Drenovci s napomenom „Prijava za javne radove – EU za mlade“.
Rok za podnošenje prijava jepetnaest (15) dana od objave javnog poziva na oglasnoj ploči HZZ-a. Prijave pristigle nakon navedenog roka neće se uzeti u razmatranje.

VII.

Ovaj javni poziv objavljen je na web stranicama LAG-a „Šumanovci“ www.lag-sumanovci.hri Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

O rezultatima javnog natječaja svi kandidati biti će obavješteni pisanim putem.

U Drenovcima, 16. srpnja,2015.