REPUBLIKA HRVATSKA

  VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

   OPĆINA VRBANJA

          NAČELNIK
KLASA:  602-01/19-01/1025

URBROJ: 2212/08-01/01-19-1

Vrbanja, 19. rujna 2019. godine

Na temelju članka 47. Statuta Općine Vrbanja (“Sl. Vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 5/13 i 1/18) i Odluke općinskog vijeća KLASA: 602-01/19-01/989 UR.BROJ: 2212/08-01/01-19-2 od 03. rujna 2019. godine, načelnik Općine Vrbanja objavljuje:

JAVNI POZIV

za podnošenje prijava za sufinanciranje troškova smještaja učenika

u srednjoškolskom učeničkom domu

Predmet ovog Javnog poziva je sufinanciranje troškova smještaja u srednjoškolskom učeničkom domu za učenike s prebivalištem na području Općine Vrbanja, za prvo polugodište školske godine 2019/2020, s mogućnošću produženja.

Dokumentacija koju su podnositelji zahtjeva za sufinanciranje dužni dostaviti:

– Zahtjev za sufinanciranje (preuzeti obrazac na web stranici Općine Vrbanja ili osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrbanja),
– potvrdu o upisu učenika u srednju školu za školsku godinu 2019/2020,
– potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o smještaju učenika u učenički dom za školsku godinu 2019/2020,

– preslika osobne iskaznice učenika,
– potvrdu Općine Vrbanja o izvršenju svih financijskih obveza na adresi prijavljenog

  prebivališta,

– preslika kartice tekućeg/žiro računa jednog od roditelja.

Pravo podnošenja prijave imaju učenici srednjih škola s prebivalištem na području Općine Vrbanja koji stanuju u učeničkom domu.

Rok za podnošenje prijava za sufinanciranje je 15 dana od dana objave javnog poziva, a najkasnije do 04. listopada 2019. godine.

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati.


Kandidati će biti izvješteni u roku od petnaest dana od dana donošenja Odluke o sufinanciranju u pismenom obliku.

Prijave za sufinanciranje podnose se na adresu: OPĆINA VRBANJA, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 32254 Vrbanja, s naznakom “za sufinanciranje troškova smještaja u učeničkom domu”.

Sve detaljnije obavijesti mogu se dobiti u Općini Vrbanja neposredno ili na telefon: 032/863-108.

                                                                                                       Načelnik Općine Vrbanja
                                                                                                                 Velimir Redl

OBRAZAC – ZAHTJEV ZA SUFINANCIRANJEhttps://www.dropbox.com/s/ayt2z0wdkb3ztca/Zahtjev%20za%20sufinanciranje%20u%C4%8Deni%C4%8Dkih%20domova%202019.%20GOD..doc?dl=0