Na temelju članka 6. Zakona o kulturnim vijećima (NN br. 48/04. i 44/09.) i članka 6. Odluke o osnivanju Kul­turnog vijeća Općine Vrbanja (Službeni vjesnik VSŽ br. 4/2012.) načelnik Općine Vrbanja upućuje:

¸

JAVNI POZIV

za predlaganje kandidata za članove Kulturnog vijeća Općine Vrbanja

¸

I. Upućuje se Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Kulturnog vijeća Općine Vrbanja (u daljnjem tekstu: Kulturno vijeće).

II. Kulturno vijeće se osniva u cilju unapređivanja, očuvanja, zaštite te poticanja i promicanja profesionalnog, kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, kulturnog amaterizma i alternativnog stvaralaštva, posebice stvaralaštva mladih te promicanja potreba u kulturi i umjetnosti nacionalnih manjina u djelatnostima:

– zaštita kulturne baštine i arhivske djelatnost,
– izdavačka i knjižničarska djelatnost, te književne manifestacije,
– likovna i muzejsko-galerijska djelatnost,
– glazbena , filmsku i multimedijsku djelatnost,
– kazališna djelatnost,
– programi koji potiču kulturu mladih i alternativnu kulturu,
– kulturno-umjetnički amaterizam i
– međunarodnu kulturnu suradnju.

III. Kulturno vijeće ima 5 do 9 članova, koje imenuje Općinsko vijeće Općine Vrbanja na vrijeme od četiri godine.

IV. U kulturno vijeće se imenuju kulturni djelatnici i umjetnici koji svojim dosadašnjim dostignućima i poznavanjem problema vezanih za utvrđivanje i provedbu kulturne politike mogu pridonijeti ostvarivanju ciljeva zbog kojih je Vijeće osnovano.

V. Prijedlog za članove Kulturnog vijeća može se podnijeti u roku od 15 dana od dana objave ovog Poziva.

VI. Prijedlog iz prethodnog stavka dostavlja se na adresu :

OPĆINA VRBANJA
Trg dr. Franje Tuđmana 1
32254 Vrbanja
s naznakom: “Prijedlog za članove Kulturnog vijeća Općine Vrbanja”

VII. Pisani prijedlog mora sadržavati:

– ime i prezime kandidata,

– aktivnost ili angažman u djelatnostima iz točke II ovog poziva,

– kratko obrazloženje prijedloga.

NAČELNIK OPĆINE VRBANJA

Ivica Sep

KLASA: 612-01/12-01/1407
URBROJ: 2212/08-01/01-12-1
Vrbanja, 10. srpnja 2012. godine