REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA-ŽUPANIJA
OPĆINA VRBANJA
Klasa: 350-05/11-01/
Urbroj: 2212/08-01/04-11-1
¸
Vrbanja, 25. listopada 2011. godine
¸
Na temelju članka 28. stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN br. 90/11), u daljnjem tekstu Zako, Jedinstveni upravni odjel Općine Vrbanja objavljuje:
¸

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za idavanje rješenja o izvedenom stanju

nezakonito izgrađene ili rekonstruirane zgrade

¸
Rok za podnošenje zahtjeva je najkasnije do 31.12.2012. godine.

Stupanjem na snagu Zakona određeni su uvjeti, postupak, rokovi, pravne posljedice i drugi elementi vezani za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada.

Nezakonito izgrađenom zgradom smatra se nova zgrada ili rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađen bez akta na temelju kojeg se može graditi, odnosno protivno tom aktu, evidentirana na digitalnoj orto-foto karti izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja RH na dan 21. lipnja 2011. godine, ako su do tog dana izvedeni:

–  svi građevinski i drugi radovi, te ako se koriste ili može koristiti

– svi grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji, zidovi, stupovi s gredama i stropovi) sa ili bez krovišta i ako su u pogledu namjene, veličine i smještaja na čestici izgrađeni u skladu s prostornim planom koji je važio na dan stupanja na snagu ovog Zakona (20.08.2011. godine)

Prema navedenom Zakonu moći će se ozakoniti samo zgrada koja udovoljava uvjetima za ozakonjenje.

Nezakonito izgrađena zgrada ozakonjuje se donošenjem rješenja o izvedenom stanju,

Postupak za donošenje rješenja o izvedenom stanju pokreće se na zahtjev strake, a podnosi se najkasnije do 31.12.2012. godine, i nakon toga roka ne može se više podnijeti.

Zahtjev za izdavanje rješenje o izvedenom stanju podnosi se Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Strossmayerova 18, Županja.

Zahtjevu za izdavanje rješenja o izvedenom stanju se prilaže:

1. Geodetski elaborat za evidentiranje podataka o zgradama ovjeren kod nadležnog katastarskog ureda, izrađen od strane ovlaštenog geodeta

2. Tri primjerka arhitektonske snimke (projekt) izrađe os strane ovlaštenog arhitekta

3. Dokaze o ispunjenom bitnom zahtjevu mehaničke otpornosti i stabilnosti, izrađenom od ovlaštenog inženjera građevinarstva

4. Uvjerenje policijske uprave o mjestu prijavljenog prebivališta do 21. lipnja 2011. godine za nezakonito izgrađene zgrade

5. Dokaze u svrhu obračuna naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (izvod iz zemljišne knjige ili drugi dokaz da ima pravo graditi – sudsko rješenje, ugovor, suglasnost suvlasnika, dokaze o vremenu građenja)

Iznimno kada se u postupku izdavanja rješenja o izvedenom stanju utvrđuje oblik i veličina građevinske čestice spajanjem cijelih čestica na kojima se nalazi nezakonito izgrađena zgrada, ako su te čestice vlasništvo iste osobe, zahtjevu se priaže posebna geodetska podloga.

U postupku koji prethodi izdavanju rješenja o izvedenom stanju, vlasnik postojeće zgrade podmiruje, odnosno regulira obveze plaćanja komunalnog doprinosa, vodnog doprinosa i naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade.

Načelnik Općine

Ivica Sep