REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA                            

OPĆINA VRBANJA

OPĆINSKI NAČELNIK

Klasa: 022-01/19-01/1264

Ur. br: 2212/08-01/01-19-1

Vrbanja, 18. studenog 2019.  godine.

Temeljem Plana prijema na stručno osposobljavanje u Općini Vrbanja bez zasnivanja radnog odnosa u 2019. godini Općina Vrbanja objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrbanja

1. Općina Vrbanja će provoditi stručno osposobljavanja za rad u Općini Vrbanja – Jedinstvenom upravnom odjelu općine Vrbanja – bez zasnivanja radnog odnosa, u 2019. godini, sukladno Planu prijema za stručno osposobljavanje u Općini Vrbanja bez zasnivanja radnog odnosa u 2019. godini općinskog načelnika općine Vrbanja.

2. Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa traje određeno vrijeme – 12 mjeseci. Broj polaznika stručnog osposobljavanja: 1 POLAZNIK.

Uvjeti su:VŠS prvostupnik ekonomije. Nezaposlena osoba do 30 godina koja nema više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje su se obrazovale i prijavljene u evidenciju Zavoda najmanje 30 dana.

3. Uz životpis kandidati u prijavi  moraju dostaviti i slijedeću dokumentaciju:

  • životopis,
  • dokaz o državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice, ili domovnice),
  • dokaz o stručnoj spremi: preslik diplome,
  • uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od šest mjeseci), i
  • elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starija od jednog mjeseca),
  • potvrdu HZZ-a o evidenciji.

4. Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave Javnog poziva na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a prijave se podnose poštom preporučeno na adresu: Općina Vrbanja, Trg dr. Franje Tuđmana 1., 32254 Vrbanja, s naznakom „javni poziv za stručno osposobljavanje – ne otvaraj“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

                                                                                              NAČELNIK OPĆINE

                                                                                                   VELIMIR REDL